Engagemang ger samordning en tredje dimension

Samordning inom stadsbyggnads- & samhällsutvecklingsprojekt är ett ständigt aktuellt ämne och de flesta verkar vara överens om att det gynnar alla parter. Trots detta når vi sällan de önskade effekterna. Genom väl fungerande samordning kan ett projekt bli ekonomiskt fördelaktigt samtidigt som andra synergier genererar till långsiktiga men ändå anpassningsbara stadsmiljöer. Det enda som krävs är lite extra engagemang!

Under tre månader har vi med hög intensitet och kreativitet arbetat inom Ekan för att hitta de frågeställningar, och svar, som kan skapa incitament som krävs för att ett projekt ska investera tillräckligt i samordning. Detta för att uppnå nya, utmanande och hållbara resultat för morgondagens samhällen. Tillsammans med de andra två dimensionerna, gemensam målbild och tillit, blir samordningsmodellen ett handfast stöd för alla parter i ett samhällsprojekt – både privata och offentliga. Här följer några funderingar kring konceptets tredje dimension, engagemang:

  • Engagemang föder engagemang! Så med lite entusiasm, glädje, idérikedom och vilja triggar man omgivningen som också vill bidra och ha kul på jobbet. Har man dessutom skapat förutsättningarna genom en gemensam, väl förankrad, målbild och ett team med tillit till varandra är det lättare att engagera sig utan rädslor för att de andra vill åt ett annat håll eller att de inte förstår vad som driver mig. Rent konkret behöver man vara överens om att lägga några timmar regelbundet på att vårda projektets samordning och turas om att vara den drivande parten mot gemensam framgång.
  • En insats för kommande generationer. Ett stadsutvecklingsprojekt kan pågå länge. Ibland upp emot 10 år från detaljplanering via byggnation till liv på gator och torg. Mycket kan hända på vägen; nya förtroendevalda på kommunal, regional och statlig nivå, nya idéer om centraliserade eller decentraliserade samhällsfunktioner (skola, vård mm) samt ständiga ekonomiska omprioriteringar. Allt detta kan vi överbrygga genom att kontinuerligt påminna varandra inom projektet om våra gemensamma mål och styrprocesser, samtidigt som vi regelbundet lyfter fram idéer om hur vi förädlar eller förändrar vår väg mot projektleverans.  Även ett enormt projekt på 10 år är relativt kort om man tittar på samhällets livscykel. Stadsdelar och serviceorter kommer att finnas för sina invånare, pendlande arbetskraft och besökare i hundratals år och det vi kallar projekt kanske är 2, 5 eller möjligen 10% av dess livscykel.

I samhället pågår ständigt en mängd parallella markutredningar, förstudier, byggnadsprojekt och planering av förtätning vilket skapar ett komplext affärsmässigt sammanhang för alla aktörer. Att bidra till varje projekts målbild och sedan ”köra på” och bevaka den egna organisationens intressen och ekonomiska incitament kan tyckas tillräckligt men vi kan bättre än så! Fortsätter vi arbeta parallellt går vi miste om alla fantastiska synergier som samordning kan ge upphov till. Allt från lägre kostnader och hållbara transporter till IoT-fastigheter och storskalig serietillverkning av fastighetsmoduler i fabrik.

Kort och gott räcker det inte med en gemensam målbild och tillit. Vi behöver engagera oss i att driva projekt tillsammans och/eller växelvis.

Ekans målsättning inom stadsbyggnads- och samhällsutveckling är att skapa en modell som ger konkret stöd för samordning. En modell som intressenter, byggbolag, kommuner och fastighetsägare kan känna sig hemma i och trygga med. Följ vårt arbete och lanseringen av arbetsmodellen för samordning under våren.

Är du intresserad av samordningsfrågorna, kanske vill du ha stöd i ett kommande projekt, eller sitter du med ett projekt som behöver lite stöd för att det uppstått friktion? Då hjälper vi gärna till!

Vill du följa vårt samordningsarbete? Klicka här för att få aviseringar om nyheter på området!

Inom Ekan Management arbetar vi dagligen och professionellt med att stödja och utveckla organisationer i en tid av ständigt förändrade förutsättningar. Vi bidrar inom verksamhetsöversyn, processanalyser, förvaltningsmodeller, förändringsledning, digitalisering och portföljstyrning inom fastighet, samhällsutveckling och andra branscher. Välkomna att höra av er till oss!