Expertområde

Beyond Budgeting och Dynamisk styrning

En föränderlig omvärld kräver Dynamiska styrmodeller

Organisationer behöver omforma sin styrning och sina processer för prestationsuppföljning (performance management) för att vara relevanta och konkurrenskraftiga i dagens snabbt föränderliga affärsmiljö där ledare behöver skapa mer med mindre. En modern ledningsmodell behöver gå utöver traditionella strukturer och processer för att realisera morgondagens potentialer.

Beyond Budgeting är ett samlingsbegrepp för idéer och principer som syftar till att se bortom traditionell styrning enligt command-and-control. I det traditionella tankesättet får budgeten stå som symbol för de brister vi ser. Det man istället vill uppnå är relevanta styrmedel som löpande stödjer verksamhetens strategiska inriktning, och en organisation med kapacitet att löpande agera i strategins riktning. De fundamentala tankarna till grund för detta är att:

  • Omvärlden är föränderlig
  • En verksamhet behöver vara agil i förhållande till sin omvärld
  • Dagens verksamheter är för komplexa för att kunna styras på avstånd, och i förväg

Eftersom begreppet Beyond Budgeting riskerar att rikta alltför ensidigt fokus på själva budgeten, använder vi på Ekan Management oftare begreppet dynamiska styrmodeller. Det speglar bredden och djupet i vad området egentligen handlar om. Som vi ser det kan förutsättningarna beskrivas genom 6 perspektiv:

Vårt erbjudande

Våra uppdrag att förverkliga dynamiska styrmodeller i kunders verksamheter genomsyras av dessa perspektiv – från nuläge till implementationen av ett önskat läge. Detta formas i nära samverkan med kunden. Erfarenheterna från våra uppdrag och från medlemsföretagen i nätverket BBRT, visar att de verksamheter som lyckas bäst har:

  • Förstått sin egen verksamhet i grunden
  • Förstått principerna för dynamisk styrning
  • Hittat sätt att tillämpa principerna för att stödja den egna verksamhetens förutsättningar och behov

Som oberoende rådgivare bidrar Ekan Management med de kompetenser, erfarenheter och resurser som behövs för att skapa hållbara resultat. Management innovation är vår expertis och vi är stolta över att vara tankeledande inom Beyond budgeting – agilt präglad ledning, organisation och operation. Vår främsta styrka är att anpassa oss till situationen och arbeta med våra kunders specifika behov och förutsättningar.

WEBINAR: Beyond budgeting – Agil ekonomistyrning i praktiken

WEBINAR: Från insikt till effekt – Vägen till dynamisk styrning

Ekan Management är den officiella representanten för Beyond Budgeting Institute i Sverige och en del av det globala konsultnätverket Beyond Budgeting Advisory.