Expertområde

Utvecklingsinriktat ledarskap och ständiga förbättringar

Större valfrihet, ökad rörlighet, snabbare informationsflöden och effektivare aktörer på allt mer komplexa marknader. Det är en verklighet som företag och offentliga verksamheter måste kunna hantera idag och i framtiden.

Utmaningar med att nå hela vägen fram

De flesta verksamheter försöker skapa lärande organisationer och etablera arbetssätt för ständiga förbättringar. Men trots att ansatsen är god uteblir alltför ofta den ökade effektiviteten och de resultatförbättringar som förväntas. Men potentialen finns där, det visar ett flertal framgångsexempel, och de som lyckas har ett stort försprång in i framtiden.

Styr- och ledningsmodellen – hur vi sätter och följer upp mål, hur vi fattar och kommunicerar beslut – har stor påverkan på förutsättningarna för ett effektivt utvecklingsarbete. Därför är ledningens engagemang och förståelse för verksamhetens värdeskapande och ständiga förbättringar avgörande för att förverkliga resultaten.

Det krävs metodstöd, men också ett utvecklingsinriktat ledarskap

Modeller, metoder och verktyg för ständiga förbättringar har en pedagogisk styrka som stödjer implementering av framgångsrika arbetssätt. Men det krävs samtidigt ett arbete med att skapa en helhetsförståelse, besluta om principer och efterfråga rätt agerande. Modell och metodvalen blir då svaret på de behov som finns i den specifika verksamheten.

För att nå effekter av utvecklings- och kvalitetsarbetet krävs:

 • Förmåga till verksamhetsnära och tvärfunktionell analys
 • Ett utvecklingsinriktat och tillitsbaserat ledarskap och
  medarbetarskap
 • Strukturer och metoder för utvecklingsarbete

Allt detta måste utgå från de aktuella förutsättningarna i verksamheten.

Vårt erbjudande

 • Kunskapsöverföring av förhållningssätt, metoder och
  principer för ständiga förbättringar
 • Analyserar och behovsbedömer ledningsmodell, ledningssystem
  och ledningsprocesser
 • Planerar och hjälper till att leda förändringen
 • Anpassar och hjälper er att använda metoder och verktyg
  för ständiga förbättringar
 • Coachar verksamheten i process och värdeflödesanalys
 • Utbildar och coachar i områden som effektiv kommunikation,
  förändringsledning, planering och verksamhetsanalys,
  m.m.