Expertområde

Målstyrning för ökad effektivitet och kvalitet i offentliga organisationer

Vilket värde skapas för tillgängliga medel?

I många offentligt styrda organisationer upplever både politiker och tjänstemän att styrningen inte fungerar tillräckligt effektivt. Ofta finns en önskan om att på ett bättre och tydligare sätt kommunicera till invånarna vad de får för sina skattepengar. För mycket fokus läggs ofta på förhandlingar om pengar och för lite fokus på vad resurserna ger för effekt.

En levande målstyrning är ett framgångsrikt sätt att skapa en effektiv verksamhet av hög kvalitet. Tyvärr brister styrkraften i många organisationer idag då målstyrningen inte når ut hela vägen från de politiska företrädarna till den enskilda medarbetarens vardag. Den röda tråden saknas.

Den röda tråden

Offentliga verksamheter är ofta stora och komplexa. Detta utgör en särskild utmaning i skapandet av den helhetsförståelse som krävs för att de enskilda medarbetarna ska kunna se hur de på bästa sätt bidrar till en effektiv verksamhet av god kvalitet. Brist på förståelse och en röd tråd i målstyrningen leder ofta till negativ intern konkurrens, missnöje och suboptimeringar vilket snarare motverkar en effektiv användning av resurserna.

Vårt erbjudande

  • Kartläggning av nuläget genom genomlysning av befintlig målstyrning och analys av organisationens befintliga uppföljning och nyckeltal
  • Metodstöd och praktiskt stöd i arbetet med att utforma eller revidera organisationens styrmodell
  • Metodstöd och praktiskt stöd i arbetet med att ta fram och utveckla ändamålsenliga mål och nyckeltal
  • Ledningsstöd i arbetet med att implementera styrmodellen samt förverkliga vision och mål genom förändringledning
  • Stöd i kravställning, upphandling och implementering av relevant IT-stöd för målstyrningen