Expertområde

Tillitsbaserad styrning i praktiken

Oförutsägbarhet, ökad komplexitet och digitalisering ställer idag höga krav på offentligt finansierade organisationer att utvecklas i takt med en föränderlig omvärld. Samtidigt pågår en generationsväxling där medarbetare, med delvis nya förväntningar på arbetslivet, tar plats i våra organisationer.

För att omvandla utmaningar till möjligheter krävs organisationer som förmår ta tillvara utvecklingskraften hos chefer och medarbetare. Tilliten till individens förmåga och kompetens blir därmed avgörande för att kunna bibehålla och öka kvaliteten i de offentligt finansierade tjänsterna. Här har ledaren en central roll i att skapa rätt förutsättningar genom ledarskap och styrprocesser.

Att skapa tillit i praktiken förutsätter att ledarskapet och styrprocesserna talar samma språk. Att det finns en passform mellan vad chefen tror på och kommunicerar och vilken tillit som chefer och medarbetare uppfattar genom organisationens styrdokument, befogenheter och ansvar, planerings- och uppföljningsprocesser, och inte minst det direkta bemötandet.

Vårt erbjudande

Ekan Management har lång erfarenhet av att stödja offentligt finansierade organisationer med såväl utveckling av ledarskap- och medarbetarskap som genomlysning och utveckling av styrmodeller, styr- och ledningsprocesser. Vi erbjuder både punktinsatser och långsiktiga partnerskap vid större förändringsinsatser. Exempel på uppdrag kan vara:

  • Passformsanalys för utvärdering av nuvarande styrmodell samt rekommendationer på lösningar för att stärka tilliten i ledarskap och styrprocesser
  • Stöd, expertis, samt projekt- och förändringsledning vid införande av beslutade lösningar
  • Coaching och handledning av chefer, ledare och medarbetare utifrån verksamhetens syfte och mål
  • Ledarskapsutbildningar för både chefer och organisationens medledare i olika ledarroller
  • Insatser för att stärka medarbetarskapet och medledarskapet och därmed öka förutsättningarna för ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten