Kreativ BBRT-träff med bland andra Volvo Cars och Spotify

BBRT-mötet på Volvo Cars lockade 60 deltagare från 17 stora och medelstora företag. Mötet inleddes med en fabrikstur och presentation av Volvo Cars verksamhet. Ekan Managements VD Dag Larsson inledde. Därefter presenterade Hans Oscarsson, CFO Volvo Cars, hur Volvo Cars finansfunktion har transformerats under de senaste åren. Efter att enbart vara en finansfunktion för en ”division” inom Volvokoncernen och Ford, utan helhetsansvar och långt från de riktigt strategiska verksamhets- och finansfrågorna, har de senaste åren med Geely inneburit fullt ansvar för alla finansiella frågor. Per Ansgar beskrev sedan hur Volvo Cars nu tydliggör sin styrmodell under de nya förutsättningar som råder.

Manuel Ferreira, Director Planning and Performance Management från Nors i Portugal, gav en inspirerande presentation om hur de släppt taget om budgeten för att helt styra sin globala verksamhet med ”Key-Value-Drivers”. Styrmodellen baseras på Beyond Budgetings principer och har hjälpt Nors agera mycket snabbare vid såväl uppgång som nedgång i marknaden.

Michael Öhman, Product Owner på Spotify, presenterade sedan hur Spotify systematiskt arbetar med kultur och autonomi i kombination med specialisering och samarbete mellan ”Tribes”. Deras arbete har skapat en global agil organisation, redo att möta konkurrensen från de stora – Google och Apple.

Dagen avslutades med att Rikard Olsson och Knut Fahlén från Ekan Management höll en workshop på temat ”Target Setting”. Det stora problemet med dagens budgetstyrning är att mål, prognos och resursallokering ofta innebär att samma fasta tal används i ekonomistyrningen, samtidigt som belöningar baseras på samma tal. Detta leder till inlåsningseffekter och manipulation vid avvikelseanalyser och prognoser mot årets slut, vilket sammantaget hindrar många företag att nå sin fulla potential. Genom att utmana rådande styrmodeller kan vi utveckla nya modeller för styrning som passar bättre för 2000-talets affärsförutsättningar.

Ekan Management, BBRTs lokala representant i Sverige, återkommer till alla svenska medlemmar med inbjudan till nästa möte som planeras till början av december. Samtliga medlemmar är också inbjudna till BBRT members meeting den 8 oktober.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk