Volvo Cars lämnar budgeten

Den 19 november arrangerade Ekan Management det femte lokala BBRT-mötet i Sverige (Beyond Budgeting Roundtable) med Volvo Cars som värd. Representanter från ett 15-tal stora och medelstora förtag hade samlats för att dela erfarenheter och ta del hur Volvo Cars och Getinge utvecklat sina styrmodeller.

Oförutsägbarhet kräver större flexibilitet

Mötet inleddes med en presentation av Volvo Cars pågående arbete med att utveckla sin styrmodell – performance steering. Arbetet innebär att den globala koncernen lämnar den traditionella budgetstyrningen baserad på command-and-control till förmån för styrning genom syfte och tillit. Nästa år frångår företaget den årsvisa detaljbudgeten och går från att leda med nedbrutna absoluta mål på årsbasis till rörliga mål baserade på prioriteringar, trend och takt.

Orsaken till skiftet av styrmodell är att ”när vi vet mindre om framtiden måste vi anpassa oss och acceptera att vi inte vet och därmed ifrågasätta såväl vår affärsmodell som styrmodell”, berättar Erik Severinsson, Vice President & Operations Controller at Volvo Car Group. Det krävs större flexibilitet i verksamhet och i hanteringen av kostnader för att matcha variationen på intäktssidan. Det nya sättet att styra innebär även att ekonomifunktionen och dess roll behöver utvecklas samt nya sätt att presentera information kring hur verksamheten går. Vi fick se ett exempel på hur resekostnader nu är helt transparent för alla i organisationen. Alla har också ett ökat mandat att bedöma och beställa det som är rätt med vetskapen att det blir synligt för alla. Redan har en förändring i beteende skett från ”har jag budget för detta?” till ”är detta rätt sak att göra?”.

Från en till två planeringscykler på Getinge

Dagens andra presentation handlade om Getinges arbete med att införa rullande prognoser. Från att ha arbetat med en årlig planeringscykel har man infört två rullande planeringcykler, berättar Linda Forsberg (Senior Controller EMEA, Getinge Group). En strategisk cykel som fokuserar på strategi och målsättningar tre år framåt och en taktisk som fokuserar på uppföljning och prognos för att se hur trenden mot målsättningarna ser ut. Arbetet med att separera finansfunktionens olika ansvar och roller pågår med målsättningen att funktionen ska bli mer av ett strategiskt stöd med business partners som arbetar med framåtriktade analyser. Mindre tid ska läggas på detaljer och bakåtblickande avvikelseanalyser mot en obsolet budget.

Ekan Management, BBRTs lokala representant i Sverige, kommer återkommande bjuda in till fler möten. Nästa planerade möte i Europa är i Zürich den 13-14 mars, 2019. Kontakta Rikard Olsson för mer information (rikard.olsson@ekan.com).

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk