Webinar om Budgetlös styrning

1company arrangerar med jämna mellanrum webinarer kring frågeställningar som rör Business Controllers. Den 22 febuari är det dags igen. Denna gång är det Malin Wennebro och Knut Fahlén från Ekan som är föreläsare. Presentationen handlar om Budgetlös styrning – något som även Jon Johnsson från Atlas Copco tar upp i sin presentation på konferensen Verksamhetsstyrning 2.0 den 13 mars. Vi ställde några frågor till Malin Wennebro om vad vi kan förvänta oss av webinaret.

Budgetens roll och icke-roll som styrmedel har varit uppe för diskussion under många år. Men det vi nu ser är att i takt med att omvärlden blir allt mer snabbrörlig och marknadskomplexiteten tilltar så växer intresset för att tänka nytt kring former för ledning och styrning. Det man framförallt söker är ledningsprocesser som på ett bättre sätt följer affärsrytmen och som möjliggör att agera snabbare på nya förutsättningar. Av den undersökning vi genomfört bland Business Controllers under hösten 2011, framkommer att hela 67 % av företagen ser ett stort behov av utveckling inom just simulering och framåtblickande analys. De senaste årens konjunktursvängningar och allmänna turbulens i omvärlden är en förklaringsfaktor. En annan är att det vilar en stor outtagen potential i mängden realtidsdata vi nu har att tillgå i och med utvecklingen inom IT. Med allt det vi vet om verkligheten, som den ser ut just nu, varför skall vi fortsätta styra efter hur vi trodde det skulle vara ett kalenderår tillbaka i tiden?  Lösningen handlar självklart inte bara om att släppa budgeten men på det sätt som budgeten används uppstår i många fall inlåsningseffekter som försvårar omprioriteringar i resurser och anpassning till verkligheten. Dessutom frågar sig många idag om all den tid man lägger i budgetprocesserna motsvarar vad man får ut i värdeskapande.

Att styra utan budget är en svårare form av styrning som kräver mer av såväl chefer som organisationen i stort. Det förutsätter en förmåga att kontinuerligt fatta affärsmässiga beslut baserat på relevanta beslutsunderlag. Argument som att ”jag har inte utrymme i min budget”, är aldrig ett skäl för att inte göra något. Förändringen handlar i mindre utsträckning om att sluta med något och mycket mer om att börja göra något annat. Ett vanligt angreppssätt är att särskilja budgetens olika syften och hitta nya former för målstyrning, prognostisering och beslut om hur resurser skall allokeras och investeras för att verksamheten skall fortsatta utvecklas enligt uppsatta mål.

Det finns sedan slutet av 90-talet ett internationellt nätverk av företag och organisationer med en gemensam ambition att förändra sina ledningsmodeller och verktyg för att bättre verka i dagens dynamiska affärsmiljö. Inom detta nätverk, Beyond Budgeting Roundtable (BBRT), finns en rad exempel på företag som vunnit framgång med nya styrformer. Svenska Handelsbanken är en av föregångarna. Andra exempel är Southwest Airlines och Skandinaviens idag största företag Statoil. Om Statoils erfarenheter finns att läsa i boken Implementing Beyond Budgeting av Bjarte Bogsnes, som dessutom är ordförande för BBRT Europa. Erfarenheter som medlemmarna inom BBRT vittnar om är att det i grunden handlar om att förändra ledningsfilosofin och för många företag innebär det i praktiken en decentralisering av beslutsfattandet. Viktiga pusselbitar är transparens, tillit och förtroende.

Under webinaret kommer vi att beskriva de utmaningar som företag lyfter upp idag och ge exempel på angreppsätt för att påbörja utvecklingsarbetet mot mer proaktiva former för ledning och styrning. Då det i de flesta fall handlar om ett omfattande förändringsarbete kommer vi också beröra vad som krävs för att få till stånd ett förändrat beteende och hur olika funktioner och roller i företagen påverkas av arbetet.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk