KUNDCASE

Beslutsunderlag som det borde vara

Standardiserad indata och rapportering från koncernens olika delar, samt att koncernens beslutade strategier reflekteras i den finansiella rapporteringen. Det är enkelt när det är klart – men vi är en av få som kan ta er dit.

Kunden: Kunden är en svensk medicinteknikkoncern som arbetar på en global marknad med verksamhet och siter i flera världsdelar.

Utmaningen: Kundens utmaning var att rapporteringen såg olika ut inom koncernen och att informationen från de olika rapporterande enheterna inte var standardiserad. Detta medförde svårigheter att analysera finansiell och icke-finansiell information som i sin tur ledde till kvalitetsbrister i ledningsinformation och beslutsunderlag. Vidare var modellen för finansiell information inte linjerad med den strategiska affärs- och verksamhetsutvecklingen inom koncernen.

Vår lösning: Tillsammans med kunden utarbetade vi en informationsmodell som gav gemensamma och standardiserade definitioner och strukturer och åt de gemensamma affärskritiska begreppen och som därmed kunde stödja bolagets operationella styrmodell. Genom detta fick kunden ett verktyg som hjälper dem att knyta ihop ekonomimodellen med styrmodellen så att rapportering och uppföljning kan ske i enlighet med vision och strategi. Modellen byggde på den globala ledningens informationsbehov, och togs fram genom bred involvering med både kärnverksamheten och stödfunktioner såsom ekonomi-/finansfunktioner

Ekans konsulter bistod kunden med vägledning genom hela processen från design till implementering i roller som ämnesexperter, projektledare och affärs-/verksamhetsanalytiker. Vi kunde därmed hjälpa till med både inspiration och att utmana invanda tankegångar och arbetssätt, såväl som tillfälliga resursförstärkningar i projektet.

Resultatet av insatsen: Koncernenhetlig informationsstruktur för affärskritiska beslut och säkerställandet att koncernens affärsstrategier reflekteras i den finansiella rapporteringen, genom:

  • Definierade och universella standards för datahierarkier och rapporteringsstrukturer i syfte att möjliggöra välinformerade lednings- och styrelsebeslut genom standardiserade och jämförbara data
  • Effektiviserad rapporteringsprocess och förbättrade möjligheter till intern finansiell benchmarking
  • Underlättande av pris- och produktkalkylering samt att kunna följa effektivitetsförändringar över tid

WEBINAR: Från sk!tsystem till effektivt beslutsfattande