KUNDCASE

Förstärkning av regionens försörjningsstrategi

Ekan Management utvecklade en försörjningsstrategi tillsammans med regionen för högre redundans och robusthet i regionens försörjningskedja, och stärkt krisberedskap.

Kunden: Kunden är en mellanstor svensk region som tillsammans med övriga regioner i Sverige har funnit sig med delvis nya förutsättningar efter covid-pandemin.

Kundens utmaning: Under pandemin uppdagades det brister i vårdens försörjningskedjor, både på nationell och regional nivå. Utifrån detta identifierade regionen ett behov av att förstärka redundansen i försörjningskedjan inom kritiska områden så som förbrukningsmaterial, textilier, livsmedel, läkemedel, medicintekniskt material samt viss medicinteknisk utrustning. Kunden såg även ökade behov av att förstärka sitt arbete med beredskap inför fredstida kriser, höjd beredskap och krig.

Vår lösning: Ekan Management utvecklade en försörjningsstrategi tillsammans med regionen för högre redundans och robusthet i regionens försörjningskedja, samt stärkt krisberedskap. Detta gjordes genom kartläggning av befintliga försörjningskedjor, omvärldsbevakning av andra regioner i Sverige samt av kommuner i regionen. Underlaget tog utgångspunkt i nationella utredningar från Socialstyrelsen samt vägledningar från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

Resultatet: Underlaget resulterade i en förbättringsplan med sju strategiska åtgärder som regionen behöver arbeta intensivt med de kommande två åren för att uppnå redundans och robusthet. Förbättringsplanen innefattade hantering av lagerhållning, logistikflöden, systemstöd, optimering, styrning, ansvar och samarbeten. Ekan identifierade även andra nyttor och långsiktiga effekter som de genomförda förbättringarna förväntas ge.