KUNDCASE

Transparens och genomförandekraft inom samhällsbyggnad

Genom uppdragets omfattande leveranser skapades tydliga förutsättningar för faktabaserade beslut, strategisk planering, genomförande och uppföljning av samhällsbyggnadsverksamheten.

Kunden: Kunden är en mellanstor svensk kommun, i en storstadsregion, som växer och utvecklas i snabb takt.

Kundens utmaning: Kunden upplevde brister i transparens, genomförandegrad, driftskostnadsprognoser och uppfyllelse av politiska mål kopplat till samhällsbyggnadsverksamheten. För att komma till rätta med detta ville kommunen ha stöd i att säkerställa processen för investeringsplanering. Dessutom ville man införa portföljstyrning och systematisk utbyggnadsplanering av pågående projekt.

Vår lösning: Den första delen av uppdraget syftade till att samla in och kvalitetssäkra behov som underlag för strategiska fastighetsbeslut och lokalförsörjning, exempelvis yteffektivisering, inhyrning, förvärv och byggnation. Nästa del syftade till att kvalitetssäkra den politiska målbilden och stadsbyggnadsprojektens förutsättningar ur tekniska och planeringsmässiga aspekter. Detta gav ett långsiktigt och strategiskt beslutsunderlag för utbyggnadsordning och tillväxt. Den tredje delen hanterade optimering av ekonomiska och personella resurser, äga och styra investeringsprojekt samt löpande uppföljning och prognostisering av investeringsprojekten.

Resultatet: Genom uppdragets omfattande leveranser skapades tydliga förutsättningar för faktabaserade beslut, strategisk planering, genomförande och uppföljning av samhällsbyggnadsverksamheten. Genom tydliga processer, roller och ansvar skapades rätt förutsättningar för effektivt beslutsfattande med kända konsekvenser och påverkan på driftskostnader. Med transparens läggs grunden till tillit mellan politiker och tjänstemän vilket ger god arbetsmiljö och god effekt för hela samhället.

WEBINAR: Bättre samverkan i samhällsbyggnadsprojekt – Målbild
WEBINAR: Bättre samverkan i samhällsbyggnadsprojekt – Tillit
WEBINAR: Bättre samverkan i samhällsbyggnadsprojekt – Engagemang