Gemensam målsättning avgörande för framgång vid samordning 

Samordning inom samhällsbyggnads- och utvecklingsprojekt är något som ständigt diskuteras och som av de flesta anses skulle kunna gynna samtliga parter. Trots det når vi sällan de effekter som eftersträvas. Möjligheterna är många men uppenbarligen är hindren större. Eller viljan? Den största boven i dramat är avsaknaden av en gemensam målsättning bland de inblandade parterna, är Ekan Managements erfarenhet.

Efter föregående månads rundabordssamtal har Ekan arbetamed idéer, modeller och lösningar på hur en gemensam målsättning samt de andra två huvudsakliga bristerna idag – hur tillit och engagemangskapas och vidmakthållas 

Sambandet mellan målbild, tillit och engagemang inom samordning
Källa: Ekan Management

Olika faktorer, incitament och branschkulturer har synats samt dissekerats under arbetet med att hitta en modell för samordning för samhällsbyggnadsprojekt. Modellen har börjat ta form och under den kommande månaden kommer vi att fördjupa oss ytterligare i dess byggstenar.Att identifiera en gemensam målbild direkt när ett projekt initieras i samverkan med alla projektparter är A och O. Lika viktigt är det sedan att var och en av de involverade parterna bryter ner den gemensamma målbilden och mappar den mot sina mål. Först när det har skett kommer hela organisationen hos varje part att känna delaktighet i att uppnå de gemensamma målen. Samtliga involverade parter har olika ekonomiska intressen, affärsmodeller och finansieringssätt, vilket man måste ha en stor förståelse för. Samtidigt som det går att hitta gemensamma nämnare, även ur ekonomiska hänseenden. Lösningen är att från dag 1 etablera en gemensam målsättning tillsammans med ekonomiska ramar och incitament.

Samordning i olika projektformer
I och med en gemensam målbild, beslut och startmöte drar projektet igång. Kanske är det en traditionell detaljplaneringsprocess med några befintliga fastighetsägare som startar, eller en byggherredriven detaljplanering. Oavsett hur projektet drivs och oavsett om det är i detaljplaneringsfasen, projekteringen eller vid byggstart, kommer nya projektparter att ansluta medan andra går in i en mer passiv roll i projektet. Saker förändras och även om den gemensamma målbilden för projektet är den samma måste samordningen ständigt vårdas genom att man anpassar, bryter ner, adderar och drar ifrån saker. Allt detta för att målbilden ska fortsätta vara förankrad i alla projektparters organisationer under hela projektet.

Att på ett öppet sätt involvera nya parter i projektet skapar förutsättningar för de andra nycklarna till framgångsrik samordning – nämligen tillit och engagemang.
Ekans mål är att skapa en modell som ger konkret stöd för den som har samordningsansvaret för stunden men även till den parten stafettpinnen överlämnas till i ett senare skede. En modell som intressenter, byggbolag, kommuner och fastighetsägare kan känna sig hemma i och trygga med. Allt för att skapa framtidens hållbara städer och samhällen.

Ekan Management hjälper gärna dig som är intresserad av samordningsfrågorna, är i behov av strategiskt projektstöd, eller sitter med projekt där det uppstått friktion, etc.

Vill du följa vårt samordningsarbete? Maila Tim Pettersson på Ekan få aviseringar om nyheter på området!

Inom Ekan Management arbetar vi dagligen och professionellt med att stödja och utveckla organisationer i en tid av ständigt förändrade förutsättningar. Vi bidrar inom verksamhetsöversyn, processanalyser, förvaltningsmodeller, förändringsledning, digitalisering och portföljstyrning inom fastighet, samhällsutveckling och andra branscher. Välkomna att höra av er till oss!