Samordning ger goda effekter inom samhällsutveckling

Det är svårt att få till samordning som gynnar alla parter från arkitekt, projektör, fastighetsägare och entreprenör till kommun och myndigheter. Vanan att varje part sköter och driver sin del sitter djupt rotad men engagemanget och önskan om samordning är jättestor! Ekan Managements Ann Palmér anordnade ett rundabordssamtal kring frågeställningen ” Win-win i samhällsutveckling: Hur får man alla parter att känna delaktighet och ta ansvar?”.

Vi lever i en värld där vi måste göra rätt för vår egen organisation. Vi har våra egna mål och egna ekonomiska incitament. Detta försvårar samarbetet mellan de olika parterna då det är svårare att prioritera en aktivitet eller ett delmål som inte direkt gynnar din organisation.

Ekan Management anordnade under gårdagen ett rundabordssamtal för att diskutera möjligheterna för förbättrad samordning i stadsbyggnads- och samhällsutvecklingsprojekt. Det framkom tydligt att det finns stora förhoppningar, möjligheter och ambitioner att nå en ökad samordning, men vägen dit är inte helt rak. Det finns en mängd faktorer som skapar en komplex arena att samordna kring. Till exempel det faktum att detaljplanering genomförs i hela spannet från byggherredrivna planer till kommunal planering utan involvering från exploatörer. Och så vill vi ha det, om gårdagens samtalsdeltagare får bestämma, varje projekt är unikt och kräver unika lösningar i allt från arbetsmetoder för detaljplanering till entreprenadformer.

Samordningens grundstenar

Samtalet resulterade i tre huvudpunkter som behöver utvecklas och definieras för att lyckas med samordning. De tre huvudpunkterna kommer att bearbetas vidare inom Ekan och målet är att kunna identifiera några konkreta verktyg som bidrar till hållbar samordning.

1. Gemensam målsättning
Den viktigaste punkten för att lyckas med samordning. Det är i dagsläget tyvärr ovanligt att man har en gemensam och uttalad målbild, trots att de flesta vet att det skulle gynna projektet. Anledningen grundar sig i en viss form av osäkerhet, eller till och med feghet, kring svaret på frågan ”Varför startade vi projektet?”. Med vårt svenska ”inte ska väl jag sticka ut eller ta kommando”-sätt hamnar man i en situation där ingen vill riskera att sätta upp ”fel” mål och i stället sätter man upp vaga, eller inga mål alls. Självklart kommer alla ingående parter i ett projekt alltid ha sina egna intressen, men genom att komma överens och tydligt etablera en gemensam målbild för det aktuella projektet kan friktionen minskas och arbetet effektiviseras för samtliga involverade.

2. Tillit
Kanske den största bromsklossen i dagsläget. Vi litar inte på de övriga parternas kompetenser, förståelse för varandras professioner eller förmåga att agera mot gemensamma målsättningar. Vi är dåliga på att dela med oss av information och erfarenheter, vilket missgynnar tilliten. Så länge vi gör allt själva vet vi åtminstone att det blir rätt utfört och att vi når våra egna mål. Om vi är överens om vart vi är på väg och skapar förståelse för att alla parter har olika förutsättningar när vi jobbar mot målbilden skulle vi åtminstone ha skapat tillit till varandra i den frågan.

3. Engagemang
En punkt som ofta glöms bort men som är ack så viktig. Alldeles för ofta vilar projekt på en, eller ett fåtal, eldsjälar som driver projektet framåt. Engagemang är drivmotorn i projekten, det som driver dem från start till mål. Och hela projektorganisationen måste hjälpas åt att driva framåt, mot gemensamma mål. Vi måste också kunna lämna vidare stafettpinnen under projektets gång, vilket kräver tillit och en gemensam målbild.

Konkreta verktyg

Branschen behöver enas i ett par grundförutsättningar och arbetsprocesser för hur samordning sker i olika tillämpningsområden. Under hösten arbetar Ekan Management vidare med samordningsfrågan och material kommer att publiceras med förhoppning om att komma ett steg närmre konkreta arbetssätt och verktyg som gynnar samordning för framtidens hållbara stadsmiljöer och samhällen!

När kommer man att kunna se effekterna av samordning inom samhällsutveckling? Det är en svår fråga, men en sak är säker: potentialen för samordning är stor och om att pågående projekt skulle diskutera frågan med samma engagemang som de medverkande gjorde under gårdagens rundabordssamtal kommer inte effekterna av samordning låta vänta på sig mycket längre!

 

Inom Ekan Management arbetar vi dagligen och professionellt med att stödja och utveckla organisationer i en tid av ständigt förändrade förutsättningar. Vi bidrar inom verksamhetsöversyn, processanalyser, förvaltningsmodeller, förändringsledning, digitalisering och portföljstyrning inom fastighet, samhällsutveckling och andra branscher. Välkomna att höra av er till oss!

Medverkande under rundabordsamtalet den 16 oktober:

Martin Öbo, Fastighetsdirektör Göteborg Stad

Karl Palmberg, Arkitekt SAR/MSA och styrelseordförande Liljewall arkitekter

Rudolf Antoni, Regionchef Västra Götaland, Svenskt Näringsliv

Gunilla Grahn Hinnfors, ansvarig Stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren

Mariette Hilmersson, region-VD väst, Castellum

Lars-Bertil Ekman, Marknadschef Samhällsbyggnad Väst, COWI

Torbjörn Grahn, Ekan Management

Ann Palmér, Ekan Management och ordförande i Stadsutvecklingssektionen inom Samhällsbyggarna