Temperaturtagning fastighetsbranschen

I en undersökning bland deltagarna på Lokalmarknadsdagen i Göteborg i höstas noterades en stor oro kring en potentiell överhettning av den svenska bostadsmarknaden. Enligt Tor Borg, chefsekonom på SBAB, beror en kris oftast på det som man inte kan förutse, en så kallade ”black swan”. Den överhettade bostadsmarknaden menade han dock att vi har under uppsikt, däremot bör t.ex. Kina ses som ett potentiellt hot på den globala finansmarknaden vilket i sin tur kan få stor inverkan på den svenska fastighetsmarknaden. Som exempel är de fem största bankerna i världen idag kinesiska och där har vi väldigt lite insyn.

Trots larm om ökad osäkerhet i omvärlden finns ur ett nationellt perspektiv fortsatt ett skriande behov av fler bostäder, Boverket bedömer att 700 000 bostäder måste byggas fram till 2025, något som många representanter i branschen ställer sig tveksamma till kommer uppnås. Men förmodligen är det just utbudsfrågan – fler bostäder – som kan lösa oron kring överhettning på marknaden. Byggbolag hänvisar dock till en resurs- och kompetensbrist tillsammans med bristande tillgång på byggbar mark och att de därmed inte kan möta efterfrågan fullt ut. Å andra sidan hänvisas till byggbolagens ovilja att snabbt exploatera anvisade byggrätter, ovilja att utsätta sig för risken att skapa överkapacitet i produktionen och en tendens till att medvetet försöka motverka ett prisfall på bostäder, vilket kan bli konsekvensen av att produktionen ökar.

Vi kan dock se många bra exempel på samarbeten i syfte att nå en ökad produktion av främst bostäder som de senaste åren visat sig bland de olika aktörerna på marknaden. Stadsbyggnadsapparaten (politiker och tjänstemän), bostadsbolag, såväl allmännyttiga som privata, samt byggbolag har i större grad börjat samarbeta kring frågan om hur produktionsprocessen från mark till färdiga bostäder kan effektiviseras för att möta behovet. Under Business Arena i Stockholm i september lyfte de allmännyttiga bolagen i Stockholm fram satsningen Stockholmshusen som syftar till att fördubbla byggtakten de närmsta åren genom tätare samarbete och effektiviserade processer. Byggbolag från såväl bostads- som lokalsidan har också fått upp ögonen för en effektivare samhällsplanering där bostäder, kontor, affärslokaler och infrastruktur i större utsträckning kan samverka för att skapa en attraktiv stadsmiljö och långsiktigt hållbara och lönsamma investeringar. Något som uppnås genom just samverkan mellan ovan nämnda parter.

Vi på Ekan Management hjälper fastighetsbranschen med effektiva projektmodeller och nya utmanande idéer för att möta omvärldens behov och utmaningar av nybyggnation.

Vad ser ni för möjligheter och utmaningar på dagens fastighetsmarknad utifrån er verklighet?