Expertområde

Från strategi till måluppfyllelse

Att förverkliga strategi
En kraftfull strategi är en strategi som genomförs. Det kan vi alla vara överens om. Ändå stupar de flesta strategier just i genomförandefasen.

Dagens organisationer består till största delen av stora verksamheter med många medarbetare som verkar i en komplex och högst föränderlig omvärld. Med en sådan verklighet är det avgörande att skapa förståelse i hela organisationen för var vi står, vart vi är på väg och varför. Utan denna förståelse blir all den tid som lagts ner på att utforma den nya strategin bara en stor kostnadspost och inte den investering för framtiden som den ska vara.

80% av alla företag och organisationer misslyckas med att genomföra sina strategier.
95% av medarbetarna förstår inte strategin.
85% av ledningsgruppens medlemmar tillbringar mindre än en timme per månad för att diskutera strategin.
60% av organisationerna kopplar inte budgeten till strategin.
25% av cheferna har inte incitament kopplade till strategin.

Källa: Harvard Business Review, Kaplan & Norton research

Nycklar till framgång
Problemet är inte längre brist på information, snarare tvärt om. Vi ser inte skogen för alla träd. För att strategin ska bli genomförbar måste den därför paketeras och göras tillgänglig för de personer som förväntas agera på den. Kortfattat handlar det om att:

  • Fokusera på ett fåtal områden
  • Kommunicera och visualisera på ett sätt som alla inom organisationen förstår
  • Vara uthållig, följa upp och korrigera längs med vägen

Målstyrning skapar handlingskraft
Ett framgångsrikt strategigenomförande uppstår i agerandet. Genom målstyrning konkretiseras vision och strategi till mål och aktiviteter som är relevanta för organisationens olika delar och nivåer. Därigenom skapas möjlighet för alla medarbetare att se sin del i helheten och agera utifrån detta.

Vårt erbjudande
Vi stödjer ledning och organisation med att förverkliga ett nytt arbetssätt genom att:

  • Utveckla och tydliggöra vision, mission och strategi
  • Konkretisera strategin i mål och relevanta nyckeltal
  • Utveckla ett fokuserat ledarskap och identifiera organisationens drivkrafter
  • Utforma och implementera styrmodeller och ledningsprocesser
  • Tillämpa etablerad teori och best practice inom strategi och målstyrning
  • Kravställa och implementera stödjande IT-lösningar

Målstyrning:
Bryggan mellan strategi & aktivitet