Expertområde

Transformation till den moderna stödfunktionen

Ökad förändringstakt, globalisering och digitalisering ställer allt högre krav på verksamhets- och affärsledningar att hantera komplexitet och oförutsägbarhet.

I denna nya verklighet blir beredskap att agera allt viktigare. För att klara av en utmanande beslutsmiljö behöver ledningen effektiva och insiktsfulla stödfunktioner anpassade till organisationens specifika behov.

Ekonomi- och affärstödet ska leverera ett utmanande och affärsnära beslutsstöd samt effektiva ekonomiska stödprocesser genom att vara en aktiv och framtidsinriktad partner med såväl expertkunskap som bred kompetens.

Exempel på vision hos en modern ekonomifunktion

Många stödfunktioner upplever idag ett växande antal arbetsuppgifter samt ett splittrat och otydligt uppdrag. För att kunna möta kravet på såväl effektivitet som verksamhetsförståelse och specialistkompetens krävs tydliga och separerade uppdrag. Först då möjliggörs den moderna stödfunktionen.

Stödfunktionernas potential som affärs- och verksamhetsstöd
För att stödfunktionerna ska kunna hävda sig framöver behöver de erbjuda ett mer strategiskt och proaktivt stöd. Samtidigt ställs det ökade krav på expertis inom prioriterade områden samt effektiva och korrekta volymtransaktioner.

Ekan Management har genom lång erfarenhet och många exempel utvecklat en modell för hur vi hjälper stödfunktioner att tydliggöra sina roller samt effektivisera och höja kvaliteten i sina leveranser. Det handlar kortfattat om att separera och koordinera funktionerna.

Separera och utveckla stödet
Genom att särskilja stödfunktionernas olika uppdrag och arbetsuppgifter tydliggörs vilken nytta de var för sig förväntas bidra till. Uppdragen delas in i tre typområden:

 • Specialistkompetenser
 • Transaktionella processer och system
 • Affärs- och beslutsstödjande uppdrag.

Denna indelning är viktig då den synliggör skillnader i uppdragens karaktär som är svåra att kombinera. Till exempel krav på situationsanpassad verksamhetsanalys inom affärsstöd i relation till lägsta enhetskostnad inom reskontra-avdelningen.

Utifrån tydliga uppdrag och mål finns sedan goda förutsättningar att utveckla processer och stärka kompetenser inom respektive leveransområde. Om flera stödfunktioner följer samma logik finns ytterligare potential till strategisk samordning och synergier.

Vårt erbjudande
Står din organisation och funktion inför dessa utmaningar? Utifrån lång erfarenhet samt beprövade modeller och metoder hjälper vi dig och din organisation att förverkliga potentialen. Uppdraget kan omfatta en eller flera stödfunktioner och ett
urval av, eller samtliga, av följande områden.

 • GAP-analys med avseende på stödfunktionens befintliga uppdrag och leveranser gentemot verkligt behov
 • Framtagande av stödfunktionens uppdrag, vision och mål
 • Processkartläggning och -utveckling av stödfunktionens olika processer
 • Systemöversyn och förslag till utveckling i lösningar och arbetssätt
 • Organisationsöversyn och förslag till ny struktur
 • Kompetenskartläggning, rollförtydligande och kompetensutvecklingsplan
 • Kompetensutveckling för affärs- och beslutsstödjande roller
 • Analys och stöd i utveckling av styrmodeller och systemstöd för affärs- och beslutsstöd