Expertområde

Prediktiva prognoser och framåtblickande analys

Oförutsägbarhet och ökad marknadskomplexitet ställer allt högre krav på företag och organisationer att agera snabbare på nya förutsättningar.

Samtidigt finns allt för lite tid till att diskutera och genomföra åtgärder som leder framåt. Tungrodda budget- och prognosprocesser pekas ofta ut som boven i dramat. Men tiden är egentligen det minsta problemet. Mycket allvarligare är det med felaktiga beslutsunderlag, inlåsningseffekter och ”backspegelstyrning”.

…two out of three finance executives expect their 2009 budgets to be obsolete within the first 6 months of the year, while 28 percent of finance executives reported that their budgets were obsolete even before 2009 began.
Källa: Business Finance May/June 2009

Det finns ett bättre sätt
Dagens organisationer rymmer en mängd kunskap som till stor del står outnyttjad i prognosarbetet. Det handlar dels om den affärs- och branschkunskap som organisationen besitter men även all den information som finns lagrad i affärssystem och BI-lösningar. Potentialen att effektivisera och höja kvaliteten i prognosarbetet är därför betydande, men det kräver en förändring gentemot ”så som vi alltid har gjort”.

Styrningen ligger i gapet
För att kunna använda prognosen som ett beslutsunderlag måste den särskiljas från vad vi strävar att uppnå – målen för verksamheten. Det är först när vi synliggör eventuellt gap mellan mål och prognos som vi har möjlighet att agera i förtid. Det kan låta självklart, men det förutsätter en effektiv prognosprocess som överensstämmer med hur verksamhet och omvärld fungerar. Något som många organisationer saknar idag.

5-stegsmodell för verksamhetsanpassad prognos

Vårt erbjudande
Vi stödjer ledning och organisation med att förverkliga ett nytt arbetssätt genom att:

  • Bidra med inspiration och öppna upp för nya lösningar
  • Analysera problem och potential i nuvarande budget- och prognosprocess
  • Utforma en verksamhetsanpassad prognosmodell och -process
  • Identifiera och införa ändamålsenliga IT-lösningar som tar tillvara befintlig information
  • Implementera den nya processen i organisationen