Expertområde

Värdegrund och kultur för en effektiv organisation

Struktur och kultur som skapar styrkraft
I alla organisationer och företag finns en ordning med syftet att beskriva vägen för att nå uppsatta mål. Denna benämner vi ofta som struktur. Strukturen utgörs av bl.a. planer, förordningar, regelverk och policys – interna eller externa.

För att uppnå styrkraft i en organisationen är strukturen viktig, men långt ifrån tillräcklig. Det krävs även en medvetenhet kring hur organisationens kultur samspelar med strukturen då det är helheten som vägleder chefer och medarbetare i såväl vardagliga som strategiska beslut och handlingar.

”Diskussionerna kring dilemman var så uppskattade att gruppen ville fundera ett varv till och se om det fanns fler dilemman värda att ta upp.”
Stefan Henriksson, IT-chef Jönköping University

Antaganden, beslut och agerande
Organisationens kultur uttrycks genom de antaganden, beslut och agerande som chefen eller medarbetaren väljer för att lösa en situation, ett problem eller dilemma, där strukturen inte ger vägledning. Som guide för våra beslut och handlingar tar vi medvetet eller omedvetet stöd i våra värderingar där den rådande kulturen är avgörande.

Värdegrundspelet stödjer individer, grupper och hela organisationer i att synliggöra den gällande kulturen och dess förhållande till strukturen. Utifrån vardagsnära exempel som är anpassade till er organisation och vardag öppnar vi upp för insikter och diskussioner som skapar förutsättningar för förändring.

”Spelet öppnar upp för diskussioner där alla engagerar sig och får möjlighet diskutera sin syn på frågeställningar eller dilemman.”
Robert Andreasson, Projektledare Kungälv Energi

Situationer, dilemman och surdegar
Chefer och medarbetare ställs i allt högre utsträckning inför situationer som kräver vårt agerande utan stöd i tydliga regelverk eller instruktioner. Det är en utveckling som följer som en naturlig konsekvens av en ökad komplexitet och snabbrörlighet i vår omvärld.

Dessutom tolkar vi människor omedvetet en text, budskap eller direktiv olika för att vi är olika och har olika bakgrunder. Dessa olikheter är en styrka, men kan, om de inte tränas i vardagen, skapa missförstånd och konflikter. I tomrummen som uppstår finns utrymme för det vi brukar kalla för Elefanten i rummet. Genom metodisk träning förebyggs dessa och uppmuntrar istället till en kultur uppbyggd på förtroende och tillit. Att träna på att förstå våra olikheter kan både vara lönsamt och roligt!

Vårt erbjudande
Ekan Management erbjuder en beprövad, engagerande och stimulerande aktivitet som öppnar upp för insikter, diskussioner och som involverar alla. Värdegrundsspelet kan användas som en enskild aktivitet eller som en del i ett utvecklingsarbete och genomförs av erfarna spelledare med förståelse för såväl de strukturella som kulturella dimensionerna i en organisation.

Spelet fungerar såväl i mindre grupper (minst fem personer) som i större beroende på upplägg. Upplägg och genomförande anpassas alltid efter kundens specifika förutsättningarna, utmaningar och konkreta situationer samt det syfte som kunden vill uppnå med stöd av verktyget.