Kan man vara agil och ändå utgå från ett ramverk?

I grund och botten handlar agila arbetssätt om tre saker:

 • Att förstå organisationens värdeskapande och optimera flödet i värdeleveransen.
 • Att hantera osäkerhet och dra nytta av nya möjligheter genom utforskande och korta lärloopar. Dvs utveckla inkrementellt och iterativt.
 • Att ta vara på den tankekraft och kreativitet som finns i organisationen genom att lita på människorna och skapa förutsättningar för att ta initiativ och fatta beslut.

Bakom dessa tre punkter finns principer från t ex lean, det agila manifestet, Beyond Budgeting, SAFe, m fl olika ramverk eller filosofier. De hjälper oss att förstå hur vi kan nå resultat genom exempelvis flödesoptimering, lärande och anpassningsbarhet. Exakt hur vi sedan implementerar dessa principer i form av metoder och verktyg i organisationen är upp till oss och beror på sammanhanget. Ramverk kan bidra med exempel i form av mönster som visar hur man kan göra, men det är företagets eller verksamhetens ledning som bestämmer,  som alltid behöver förstå de bakomliggande principerna och tänka själv.

Men är det verkligen ”agilt” att utgå från ett ramverk?

Ja, det kan det vara – om ramverket används med kunskap och insikt, anpassat efter rådande omständigheter. Det är ledningen som bestämmer över den egna organisationen och arbetssätten, ingen annan. Ramverk bör ses som kunskapsbaser, och precisa beskrivningar av hur man kan arbeta bör inte betraktas som tvingande standards. Hur en verksamhet bör realisera agila principer beror ju på den specifika kontexten och det måste  varje verksamhet själv ta ansvar för.

 • Respektive verksamhet bestämmer hur den ska arbeta. SAFe (eller andra ramverk) kan aldrig överta det ansvaret.
 • Inget ramverk kan vare sig förhindra eller tvinga verksamheten till att fatta dåliga beslut – det går alltid att hitta på dumheter.
 • Ramverket kan hjälpa den som vill hitta på bra saker, men verksamheten måste tänka själv utifrån principer och egna förutsättningar. Annars kan det bli dumt i alla fall.

Vilka är fallgroparna när det kommer till ramverk?

En fallgrop är att vara överdrivet rädd för ramverk (t ex SAFe). En ganska vanlig misstolkning är att se ramverket som en tvingande standard. Ofta bottnar det i okunskap och att man p g a brist på tid eller självförtroende inte lär sig de bakomliggande principerna. Då skulle man kunna få för sig att man måste ”implementera allt enligt boken” för att det ska fungera, vilket i sin tur kan leda till en rädsla för att ramverket ska tvinga en att göra saker som inte är rätt för verksamheten. Sett i perspektiv verkar det här ju helt galet, men det är faktiskt inte helt ovanligt. Konsekvensen blir antingen (om man är oförsiktig) att man implementerar hela paketet utan att förstå varför (så kallat cargo cult-beteende) vilket leder väldigt fel.

Överdriven skepticism gentemot ramverk kan i stället leda till att man aktivt bestämmer sig för att ”här ska vi minsann inte använda SAFe”. Då riskerar man att gå miste om värdefull kunskap och många starka möjliggörare för effektivt värdeskapande. Eftersom Scaled Agile hela tiden samlar på sig bra idéer och beprövade arbetssätt och integrerar dem i sitt ramverk krånglar man till det för sig i onödan om man av princip vill undvika allt som kan kopplas till SAFe.

Därför är det lika dumt att helt undvika ramverk som det är att använda dem som om de vore tvingande standards.

Slutligen

Den som har bestämt sig för att göra en ”agil transformation”, eller att ”införa SAFe” – Stanna upp, gå tillbaka och tänk igen:

 1. Formulera varför ni vill förändra över huvud taget och vilka effekter ni är ute efter
 2. Samla på er relevant kunskap om lean/agila principer och arbetssätt. Här kan det vara bra för er att titta på flera olika ramverk parallellt och jämföra för att verkligen förstå de viktiga bakomliggande principerna och sedan gemensamt ta ställning till om det här är någonting som ni tror kommer att hjälpa er att bli bättre.
 3. Förstå varför er verksamhet finns, och värde verksamheten skapar för sina kunder och intressenter. Förstå dessa värdeflöden och att ingen del av verksamheten på sikt går helt opåverkad genom den här typen av förändring.
 4. Genomför förändringen med ett agilt tillvägagångssätt med hjälp av vision och roadmap, men i små steg med flöde, tillit och korta lärloopar som tillåter er att justera baserat på för er relevanta fakta.
 5. Använd gärna ett ramverk som stöd och för att få ett gemensamt språk. När ni har kommit så här långt har ni skaffat er tillräcklig förståelse för att inte behöva vara rädda för ramverket. Inte ens för SAFe…

Tidigare Insight: The Budget Game Tour 2022

Tidigare Insight: En föränderlig omvärld kräver dynamiska styrmodeller