Effektivare styrning på Fortifikationsverket

Under våren 2015 kontrakterades Ekan Management av Fortifikationsverket för att ge stöd i verkets vidareutveckling av sina processer. Syftet var att förstärka processorienteringen som ett kraftfullt verktyg för en effektiv styrning av verksamheten mot uppsatta mål.

Ett projekt, med medarbetare från Fortifikationsverket och Ekan Management, startades upp med genomförandet i tre faser:

Projektgenomförandet delades upp i tre faser:

  • Nulägeskartläggning: Inledningsvis kartlades verkets nuvarande grad av processorientering, huvudprocesskartans uppbyggnad, systemstöd och organisationen kring processarbetet.
  • Målbildsbeskrivning: Med utgångspunkt i nulägeskartläggningen utformades en målbild för verkets processarbete. Inom ramen för målbildbeskrivningen besvarades frågeställningar kring bland annat vilken grad av processorientering verket önskar applicera, hur processorganisationen och förbättringsarbetet bör vara utformat, samt hur processarbetet bör fungera för att stötta styrningen av verket på ett bra sätt.
  • Handlingsplan för fortsatt arbete: Avslutningsvis formade projektet en handlingsplan för hur verket på ett effektivt sätt bör arbeta för att uppnå målbilden. Handlingsplanen inkluderade bland annat en uppdaterad huvudprocesskarta, tidplan och aktiviteter för genomförande, samt prioriteringar i det kommande arbetet.

Projektets arbete genomfördes i tät dialog och med tydlig förankring i verkets ledningsgrupp. Handlingsplanen har avrapporterats under hösten och Fortifikationsverket står nu redo att förbättra sitt processarbete för att effektivare kunna styra verksamheten.

Anders Höier, uppdragsansvarig hos Ekan Management, säger att:

”Fortifikationsverket är ett mycket bra exempel på en organisation som inser vikten av att kontinuerligt utvärdera sina arbetssätt och styrverktyg. Ett synsätt som möjliggör ständiga förbättringar och en verksamhet redo att möta framtiden”.

Kontaktperson Fortifikationsverket: Krister Silemo, Chef Strategiska avdelningen, krister.silemo@fortifikationsverket.se

Kontaktperson Ekan Management: Anders Höier, vice VD och uppdragsansvarig, anders.hoier@ekan.com

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare, med ca 650 medarbetare och geografisk närvaro över hela landet, som på uppdrag av regeringen säkerställer att Försvarsmakten har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet.

Verksamheten omfattar till exempel att sköta drift av stora garnisoner, underhålla mark och byggnader, bygga nytt och bygga om. Ibland omfattar det även att avveckla, avyttra och skapa förutsättningar för ny verksamhet.

Verkets fastighetsbestånd är brett – allt från enkla kallförråd till byggnadsminnen och högteknologiska, moderna byggnader. Verket äger regementsbyggnader, kontor, träningsanläggningar, skjutbanor, hamnar, flygplatser, anläggningar under jord och den mark som Försvarsmakten övar på.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk