Svensk industri hanterar morgondagens utmaningar – idag!

Statusrapport från innovationsprogrammet Produktion2030

Globalisering, ny teknik och ökad miljöhänsyn är några av de makrotrender som ställer allt högre krav på svensk industri. För att säkerställa att Sverige står stark på den allt tuffare internationella marknaden driver Teknikföretagen arbetet med att ta fram ett innovationsprogram för fortsatt konkurrenskraft bland svenska teknikföretag. Målet är att Sverige till år 2030 är ett av världens främsta länder inom hållbar produktion.

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 tar sin utgångspunkt i agendan Made in Sweden 2030, framtagen av Teknikföretagen i nära samarbete med bland andra Svenska Produktionsakademin, Swerea IVF, Chalmers, KTH och IF Metall. Ekan Management har, genom Petra Lundgren, Patrik Axelsson och Gustaf Stetler, under 2014 bidragit i arbetet genom att delta i de expertgrupper som diskuterat trender, utmaningar och lösningar för att uppnå uppsatt vision.

Nya affärsmodeller
En trend, tillika utmaning, som diskuterats flitigt under träffarna är omställningen till mer cirkulära affärsmodeller, med allt större fokus på såväl tjänsteerbjudanden som på återanvändning, återtillverkning och återvinning. Denna omställning förväntas leda till en allt mer hållbar svensk industri, samtidigt som det även finns stora affärsmöjligheter för de verksamheter som lyckas ställa om sina affärsmodeller för att möta kundernas behov och samtidigt minska resursbehovet.
En del i denna omställning mot mer tjänstebaserade produkter ser vi nu i Sverige bl.a. hos fordonsindustrin men också ABB, Atlas Copco, Alfa Laval och Ericsson. Här ser vi en utmaning i att eliminera glappet mellan marknadserbjudande och affärsmodell för att få ut såväl högt kundvärde som lönsamhet i takt med att tjänsteerbjudandet utvidgas.

Innovation i hela kedjan
Vi är övertygade om att svensk industri har goda förutsättningar att vara konkurrenskraftiga 2030 men det kommer att kräva omställningar, skiften i affärsmodeller och innovationer starka nog att transformera branscher. Helhetsperspektiv, snabbrörlighet och viljan att utmana rådande strukturer och tankesätt är nycklar som leder oss i riktning mot visionen:

”År 2030 är Sverige ett av världens främsta länder för hållbar produktion. Sverige är också förstahandsvalet för utveckling och produktion av avancerade varor och tjänster.”

För att nå denna målsättning kommer stora krav ställas på produktionen. Den stora utmaningen ligger dock i att åstadkomma ett helhetsperspektiv, där alla delar i kedjan – från ledning och marknad, via F&U och produktion och ända ut i kundledet – går åt samma håll. För ledningen handlar detta såväl om att möjliggöra för verksamheten att vara nyskapande, som att själva utmana och ifrågasätta befintliga affärsmodeller, och på vägen slakta en eller annan helig ko. För att uppnå långsiktiga konkurrensfördelar behöver således innovationskraften bygga på Management Innovation, dvs. hur vi genom företagets lednings- och styrprocesser skapar de förutsättningar som krävs för kontinuerlig innovation i såväl produktion, som produktutveckling och nya affärsmodeller.

Vill du veta mer om Management Innovation, eller om hur Ekan Management ser på framtiden för svensk industri – kontakta Malin Wennebro eller Hans-Owe Sjöö.

 

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk