KUNDCASE

Simuleringsverktyg för ökad konkurrenskraft i vårdkoncern

Med ett pedagogiskt och enkelt simuleringsverktyg kunde vårdkoncernen bygga kunskap och förståelse i verksamheten för de affärsmässiga effekterna av operativa beslut i vardagen. Detta var ett viktigt steg i transformationen till en konkurrenskraftig verksamhet.

Kunden: Kunden är en offentligt styrd vårdkoncern med över 100 vårdenheter. Sedan 2009 är verksamheten helt konkurrensutsatt.

Kundens utmaning: Kunden hade en utmaning att kommunicera vad konkurrensutsättningen innebar och skapa förståelse hos chefer och medarbetare om hur de kunde påverka intäkter och kostnader i sitt dagliga arbete. Det var viktigt att tydliggöra hur beslut och ageranden i vårdverksamheten påverkar ekonomin – att ekonomi inte är något sidoordnat, utan ett direkt resultat av det dagliga arbetet i vården.

Vår lösning: Ekan Management tog fram ett pedagogiskt och enkelt simuleringsverktyg tillsammans med kunden. Där fick vårdcentralerna en tydlig och direkt koppling mellan förändringar i verksamheten och ekonomiska effekter. Ekan bidrog med projektledning, expertkompetens och projektstöd i arbetet som genomfördes i en projektgrupp bestående av kundens medarbetare från både verksamhet och stödfunktioner. Några av framgångsfaktorerna i projektet var:

  • Hög och effektiv involvering av medarbetare
  • Samsyn kring ambition och målbild
  • Ett agilt arbetssätt som möjliggjorde justeringar under projektets gång

Resultatet: Verktyget möjliggjorde simuleringar och diskussioner mellan både chefer och medarbetare. På så sätt kunde beslut och förändringsbehov beläggas och förstås av all berörda. Detta har stärkt verksamhetens förmåga att lägga energin på de förändringar som ger störst nytta. stärker verksamhetens lönsamhet och långsiktiga förmåga att utvecklas. Uppföljningen visade att modellen och simuleringsverktyget har tagits emot mycket väl av verksamhetscheferna. Verktyget och modellen ger en ökad förståelse för hur man genom verksamhetsnytta också kan uppnå en god ekonomi. Projektet fick utmärkelsen SMK Award in Consulting Excellence 2018.