Vem söker du?

x

Vid allmän fråga

ekan@ekan.com

031-761 60 00

Göteborg

Ekan AB

Lasarettsgatan 6

411 19 Göteborg

031-761 60 00

Stockholm

Ekan AB

Styrmansgatan 2

114 54 Stockholm

08-522 491 50

Ekan_1023
Ann-Britt Andersson >
Administration/Ekonomi
073-442 47 34
Evelina Kambre Öberg
Evelina Kambre Öberg >
Ansvarig Stockholm/Mälardalen
070-766 54 83
Hans-Owe Sjöö
Hans-Owe Sjöö >
Affärsområde Industri
073-398 98 61
Ekan_8167_Peter Torslund
Peter Thorslund >
Kvalitet & Miljö
070-766 54 80
Ekan_1511
Petter Spanne >
Affärsområde Offentlig verksamhet
073-617 04 32
Ekan_9564_Rikard Olsson
Rikard Olsson >
Affärsområde Strategi & Styrning
070-766 41 92
Evelina Kambre Öberg
Evelina Kambre Öberg >
Ansvarig Stockholm/Mälardalen
070-766 54 83
Hans-Owe Sjöö
Hans-Owe Sjöö >
Affärsområde Industri
073-398 98 61
Ekan_8167_Peter Torslund
Peter Thorslund >
Kvalitet & Miljö
070-766 54 80
Ekan_1511
Petter Spanne >
Affärsområde Offentlig verksamhet
073-617 04 32
Ekan_9564_Rikard Olsson
Rikard Olsson >
Affärsområde Strategi & Styrning
070-766 41 92
Alan Wright
070-717 00 70

Alan har mångårig erfarenhet av konflikthantering, krishantering och att processleda och handleda chefer och ledningsgrupper. Han handleder andra handledare och ger utbildningar i processledning och att leda lärandeprocesser på arbetsplatsen.

Alan arbetar med pedagogiska program riktat till personal inom sjukvården för att lyfta betydelsen av och kompetensen i det mellanmänskliga mötet med patient/anhörig. Alan är medlem i teatergruppen Teater X, som skapar teater för arbetslivet, och är licensierad instruktör för ledarskapsutbildningen Klart Ledarskap. Alan har fallenhet när det gäller att formulera relevanta frågor. Han använder reflektionsformer såsom spegling, reflekterande team, triosamtal, men också aktionsmetodik såsom gestaltningar och iscensättningar av case och dilemman för att fånga skeenden och förståelse i grupper. Alan hjälper både individer och grupper att beskriva och förstå sin situation, och hitta konstruktiva handlingsalternativ framåt.

Anders Kron
070-252 00 13

Associerad seniorkonsult med inriktning mot strategisk inköpsstyrning i offentlig sektor. Ansvarar för inköpsnätverket Inköp Forum som finns i Stockholm och Göteborg. Medförfattare till boken ”Inköp i förändring : om organisation, roll och styrning”

Anders Wendesten
070-601 22 35

Anders Wendesten är senior managementkonsult med inriktning mot upphandling och implementering av verksamhetssystem, samt strategisk rådgivare inom IT. Stor branscherfarenhet av energi, mässor/möten och fastighetsbranschen. Anders har bland annat en bakgrund som IT-chef.

Anders Höier
vice VD
070-817 67 46

Anders är en av grundarna till Ekan AB och vår vVD. Han har 30 års erfarenhet som managementkonsult. Han har drivit många stora utvecklingsprojekt med inriktning mot styrmodeller, strategi och målstyrning, organisation och ledarutveckling. Anders verkar idag även som strategisk rådgivare för top management. Han har särskilt lång erfarenhet av fastighetsbranschen, sjukvården samt kommunal förvaltning. Anders är internationellt certifierad enligt CMC.

Anders R. Karlström
070-390 98 52

Anders är en erfaren handledare, coach och mentor som jobbar med att tillvarata det befintliga humankapitalet på alla tänkbara nivåer inom både privat och offentlig sektor. Hans gedigna medicinska/vetenskapliga bakgrund gör honom speciellt värdefull inom akademin samt hälso- och sjukvården, men också i andra organisationer med starkt fokus på forskning- och utveckling.

Anders har en bred förankring inom universitetsvärlden samt inom hälso- och sjukvården. Han har jobbat som ledarskaps- och organisationskonsult inom 8 olika landsting men också inom forskningsstiftelser och åt EU kommissionen. Anders är docent i medicinsk vetenskap och har mer än 20 års erfarenhet som chef- och ledare inom läkemedelsindustrin och som hälso- och sjukvårdsdirektör. Som ledarskapsutvecklare har han fokus på ledningsgruppsutveckling, gruppbaserad inlärning, individuell utveckling, coachning, handledning samt förändringsledning.

Ann Sjöberg
070-817 67 22

Ann har en bakgrund som controller och har 25 års erfarenhet som managementkonsult. Hon har lång erfarenhet av projekt inom processutveckling, verksamhetsstyrning och utveckling av shared service funktioner. Vidare arbetar hon som kundens oberoende projektledare vid upphandling och implementering av affärssystem. Ann kombinerar gärna sin kompentens inom process-, system- och ekonomiområdet i uppdrag vilket även har blivit hennes signum. Ann har särskilt lång erfarenhet av branscher som fastighet, energi och offentlig förvaltning.

Ann Broström
073-069 00 51

Seniorkonsult med inriktning mot ekonomistyrning, utveckling av shared service samt stor erfarenhet av att arbeta som interim ekonomichef. Djup erfarenhet av fastighetsbranschen och har bakgrund som revisor.

Ann Lundqvist
070-30 67 18
Ann-Britt Andersson
Administration/Ekonomi
073-442 47 34

Ann-Britt är spindeln i nätet och den första du möter när du besöker vårt Göteborgskontor.  Hon ansvarar för ekonomi och administration.

Anna Segerberg
070-766 54 85

Anna har stor erfarenhet av offentliga verksamheter och god kunskap om politiskt styrda organisationer. Hon är van vid att arbeta med både politiker och tjänstemän; chefer och medarbetare. Annas uppdrag omfattar framförallt organisations- och verksamhetsutveckling, genomlysningar samt följeforskning/lärande utvärdering. Hon är ofta projektledare i sina uppdrag, och är även en van moderator och facilitator.  Anna är civilekonom med en magisterexamen i strategisk och operativ ekonomistyrning från Handelshögskolan i Göteborg. Hon är även utbildad utvärderare enligt ESF och Tillväxtverkets riktlinjer.

Anna Westberg
070-766 54 86

Anna har en bakgrund inom redovisning och revision och har en magisterexamen i strategisk och operativ ekonomistyrning från Handelshögskolan i Göteborg. Under sin tid på Ekan har hon framförallt engagerats i uppdrag inom intern kontroll, utveckling av ekonomifunktioner, processutveckling samt större förändringsprojekt. Hon har stor erfarenhet av bl.a. sjukvård och fastighetsbranschen.

Anna Gabrielsson
070-766 19 20

Anna kommer från Handelshögskolan i Göteborg och har en magisterexamen i Management av Tillväxtföretag. Hon är utbildad utvärderare enligt ESF och Tillväxtverkets riktlinjer. Anna har erfarenhet av uppdrag inom verksamhets- och processutveckling, strategi och ledning, upphandling av IT-stöd samt följeforskning/lärande utvärdering.

Anna Garneij
070-766 54 81

Anna Garneij är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola med en gedigen bakgrund som projektledare inom främst industrisektorn. Hon har arbetat med alltifrån internationella mjukvaruutvecklingsprojekt till upphandling av bilproduktionsdelar.

Anna har specialkompetens inom styrning och ledning av projekt, processutveckling och kvalitetsarbete med särskilt fokus på inköpsprocesser och leverantörsstyrning ofta kopplat till digitalisering av flöden. Anna är en efterfrågad projektledare som uppskattas särskilt för att vara strukturerad, engagerad och ödmjuk i sitt förhållningssätt till nya utmaningar.

De senaste åren har hon varit engagerad i ett flertal uppdrag i etableringen av processer, arbetsmetoder och IT-stöd inom innovations- och tillväxtbolaget CEVT.

Anneli Egestam
070-810 52 93

Associerad seniorkonsult med inriktning mot marknadsföring och företag i nätverkande.

Annica Delin
073-628 61 94

Annica är managementkonsult med inriktning projektstöd och projektdeltagande. Hennes huvudinriktning är verksamhetsutveckling inom tillverkande industriföretag med fokus på processutveckling

Anton Karlsson
070-416 67 52

Anton Karlsson har stor erfarenhet från offentlig sektor i allmänhet och hälso- och sjukvård i synnerhet. Han har mångårig erfarenhet som konsult i uppdrag som organisationskartläggningar, analyser, verksamhets och organisationsutveckling, förändringsarbete samt ledar- och medarbetarutvecklingsinsatser. Anton är projektledare, facilitator och fungerar ofta som coach i sina uppdrag. Han är civilekonom med ledarskapsinriktning från Uppsala universitet men har även läst beteendevetenskap, coaching och förändringsledning.

 

Atosa Shafiee
Bid manager
076-891 55 96

Atosa är civilingenjör från Chalmers och fungerar på Ekan Management som vår bid manager. Atosa ansvarar därigenom för vår praktiska offertverksamhet.

Björn Örtendahl
070-584 02 04

Associerad seniorkonsult med inriktning mot styrmodeller, ekonomistyrning och utveckling av ekonomifunktioner i offentlig sektor.

Catarina Guldberg
076-050 53 33
Christian Maloney
070-766 54 82

Christian är en rutinerad ledare och chef med erfarenhet från både privat och offentlig sektor i Sverige, England och Kanada. Han har en bred akademisk bakgrund med examina inom systemvetenskap, ledarskap, pedagogik och psykologi. Christian arbetar ofta med chefs- och ledarutveckling samt i förändringsprojekt med höga krav på effektiv involvering. Christians förståelse för samspelet mellan politik och verksamhet gör att han ofta anlitas för komplexa uppdrag inom den offentliga sektorn. Christian är utbildad utvärderare enligt ESF och Tillväxtverkets riktlinjer. Christian är certifierad managementkonsult enligt CMC.

Christoffer Mathiasson
Affärsområde Fastighet
070-190 68 35

Christoffer har examen i både ekonomi och informatik samt bär med sig tidigare erfarenheter som projektledare hos en systemleverantör. Christoffer arbetar i första hand med uppdrag inom processutveckling och upphandling och implementering av verksamhetssystem. Han har god kunskap och kompetens kring att stötta organisationer i de förändringar som IT-stöd medför i verksamheter. Christoffer är certifierad projektledare enligt PMP.

Christoffer Mathiasson är sedan 2013 ansvarig för affärsområde fastighet på Ekan Management.

Dag Larsson
VD
070-817 66 15

Dag är en av grundarna till Ekan och har 30 års erfarenhet som managementkonsult inom ett vitt spektra av områden. Han har bl.a. arbetat med företagsfusioner, verksamhets- och processutveckling, större organisationsförändringar och turn-around uppdrag, strategisk affärsplanering, ekonomistyrning och ledningsgruppsutveckling.

Dag är internationellt certifierad enligt CMC och arbetar mestadels med strategisk utveckling och som Senior Advisor vid sidan om sin roll som VD för Ekan.

David Lundkvist
073-830 60 33

David är civilingenjör inom Industriell Ekonomi med examen från Linköpings Tekniska Högskola. Han har erfarenhet av produktutveckling och har ett stort intresse för ny teknologi och framtidens lösningar. Under sin tid på Ekan har David främst arbetat som Business Analyst/Verksamhetsutvecklare.

Diana Lim
076-769 84 82

Diana Lim har en masterexamen inom organisations- och managementteori från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Diana har tidigare erfarenhet som kundansvarig konsult och projektledare hos en systemleverantör av verksamhets- och ledningssystem. Diana drivs av uppdrag kopplat till verksamhets- och organisationsutveckling och utveckling av styrning och ledning, främst inom offentlig verksamhet. Hon trivs som bäst i situationer där hon tillsammans med kollegor och kund kommer fram till den bästa lösningen.

Emma Andersson
076-947 73 30

Emma Andersson är utbildad civilekonom och har en masterexamen i Knowledgebased Entrepreneurship från Handelshögskolan i Göteborg. Emma har tidigare erfarenhet av projektledning inom verksamhetsstyrning, processledning och intern kontroll kopplat till IT-stöd samt erfarenhet av produktutveckling. På Ekan arbetar Emma framförallt i uppdrag inom process- och verksamhetsutveckling och drivs av att utveckla fungerande arbetsgrupper som samarbetar och skapar förbättring.

Evelina Kambre Öberg
Ansvarig Stockholm/Mälardalen
070-766 54 83

Evelina är en av våra seniora konsulter med fokus på strategisk rådgivning, förändringsuppdrag samt ledar- och individutveckling. Evelina är en mycket uppskattad moderator vid storgruppsevenemang Hon har även mångårig erfarenhet som chef från stora koncerner. Hon har bred erfarenhet från olika branscher som t ex sjuk/hälsovård, fastighet, telekom och statlig förvaltning. Evelina är internationellt certifierad enligt CMC, utbildad coach och ansvarar även för vårt Stockholmskontor.

Filippa Lundberg
Projektcontroller
072-212 45 39

Filippa Lundberg är projektcontroller på Ekan Management och stödjer vår strategiska styrning och uppföljning.

Frida Nordanås
073-818 60 97

Frida har en magisterexamen i Industrial Management från KTH och har tidigare erfarenhet av införande av produktionssystem, avvikelsehantering och förbättringsarbete på Scania.

Frida drivs av projekt- och förändringsledning i varierande branscher såsom fastighet och industri där fokus ligger i att förbättra och utveckla processer med tillhörande systemstöd.

Gill Rohman
070-306 07 19
Gunilla Barrskog
073-332 70 73
Hanna Westberg
073-757 37 43

Hanna har en master i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola och kommer senast från en anställning på Santa Maria AB där hon arbetade som IT-projektledare. Hon har flerårig erfarenhet av PLM (Product Life Cycle Management) och PDM (Product Data Management) och har bland annat ansvarat för implementationen av ett nytt PDM-system. Hanna har varit delaktig i en rad process- och verksamhetsutvecklingsprojekt, bland annat som IT Business Analyst och som konceptledare vid framtagning av nya system och arbetssätt.

Hanna är Prince2 certifierad.

Hans-Owe Sjöö
Affärsområde Industri
073-398 98 61

Hans-Owe är jur. kand. och maskiningenjör med över 30 års erfarenhet som konsult, projektledare och ledare inom ett vitt spektra av områden. Han har bl a arbetat med företagsfusioner, utveckling och implementering av processer/arbetssätt, organisations- och verksamhetsutveckling, strategisk affärsplanering och ledningsgruppsutveckling.

Hans-Owe är en efterfrågad managementkonsult med inriktning strategisk utveckling och som Senior Advisor. Han har branscherfarenhet från automotive, försvarsindustrin, tillverkande industri, fastighet samt IT. Hans-Owe är även certifierad managementkonsult enligt CMC.

Hans-Owe Sjöö är sedan 2013 ansvarig för affärsområde Industri på Ekan Management.

Helena Blomberg
070-300 64 10

Helena Blomberg är diplomerad civilekonom med en masterexamen från Göteborgs universitet. Hon har en tidigare anställning inom offentlig sektor, där hon var involverad i stora verksamhetsutvecklingsprojekt med koppling till IT. Helenas kompetensområde omfattar i första hand verksamhets- och ekonomistyrning,  ekonomiska processer,  informationsmodeller och beslutsstöd samt upphandling och införande IT-system. Helena har särskilt stor erfarenhet från ledningsstödjande funktioner, sjukvård, fastighetsbranschen och industrisektorn.

Heléne Ählberg
070-689 02 02

Heléne Ählberg har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, strategi, verksamhet, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.

 

Ingela Fagerlund
070-792 10 12
Jenny Eriksson
070-717 40 08

Jenny Eriksson har en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning miljö och förnybar energi från Högskolan Halmstad och har tidigare erfarenhet inom projektekonomi och ekonomistyrning inom både privat och offentlig verksamhet. Under sin tid på Ekan har Jenny framförallt jobbat som ekonomistöd och dokumenthantering inom fastighetsbranschen och drivs utav att arbeta med utveckling av besluts- och ekonomiprocesser.

Jenny Tydén
072-730 10 99
Jesper Paulsson
070-499 69 20

Jesper har en magisterexamen från Handelshögskolan i Göteborg och har tidigare internationell erfarenhet som affärsutvecklare inom kvalitetsbranschen och kundansvarig inom digital media. Under sin tid på Ekan har Jesper framförallt arbetat med uppdrag inom strategi och marknadsanalyser, verksamhetsutveckling samt upphandling av IT-system.

Jim Larsson
073-152 47 05

Jim Larsson är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola med lång erfarenhet inom verksamhetsutveckling i fordonsindustrin. Jim trivs med att driva förändring och att lösa affärsproblem, samt har specialkompetens inom projektledning, förändringsledning, projektportfölj (PPM) samt utvärdering och införande av IT-system.

Johan Frisack
070-438 76 04

Johan Frisack är statsvetare och nationalekonom, examinerad vid Lunds Universitet. Han har mångårig erfarenhet som konsult inriktad mot verksamheter i offentlig sektor. Vanliga uppdragstyper är utredningar, analyser, utvärdering, förändringsarbete och verksamhets- och organisationsutveckling. Johans specialistkompetens finns inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg där han hjälper verksamheter att ta fram och implementera styrmodeller och ledningsprocesser med fokus på nyckeltalsuppföljning och benchmarking inom kvalitet och ekonomi.

 

Johanna Nilsson
070-998 12 48
Julia Viklund
073-360 97 88

Julia har en masterexamen inom management med fokus på strategi från Handelshögskolan i Göteborg. Julia har tidigare erfarenhet av varierande ekonomiroller och utvecklingsprojekt inom olika branscher. Främst har hon arbetat i en tre-delad roll mellan ekonomi, HR och SAP support. Julia drivs av att kontinuerligt förbättra interna processer inom både organisationsledning, ekonomi och HR. Som konsult på Ekan Management engageras hon framförallt i uppdrag som omfattar organisering, utveckling samt kompetensutveckling av ekonomi- och controllerfunktioner med tillhörande processer och systemstöd.

Kajsa Karlsson
070-812 48 69

Kajsa är civilingenjör inom Industriell ekonomi. Hon kombinerar stort tekniskt kunnande med en skarp blick för värdeskapande i verksamhetens processer. Bland annat med sin långa idrottsbakgrund har hon en djupt rotad övertygelse om att välmående team också är effektiva och kan försätta berg.

Kajsa arbetar oftast i rollen som verksamhetsutvecklare/Business Analyst.

Karin Arnholm
070-622 61 72
Knut Fahlén
073-442 47 71

Knut har en bakgrund från såväl arbete i internationella företag som lärare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han har gedigen kunskap om kravställning, upphandling och implementation av verksamhetssystem samt är en uppskattad utbildningsledare för ekonomichefer och controllers inom såväl privata bolag som kommun och landsting. Knut föreläser även om Budgetlös styrning, är internationellt certifierad enligt CMC och har en Ekonomie Doktorsexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Lena Helander
076-010 25 22

Lena Helander är senior managementkonsult med lång erfarenhet av att arbeta med förändrings- och utvecklingsprocesser på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. Hon har mångårig erfarenhet av hälso- och sjukvårdssektorn och har också arbetat med ett flertal statliga myndigheter i större projekt organisationsutvecklingsprojekt. Lena är utbildad personalvetare från Lunds universitet samt certifierad som professionell coach enligt ICF:s standard. Lena drivs av ett lösningsfokuserat förhållningssätt och att bidra till genomförande av förbättringar.

 

Linnéa Hemdal
070-681 29 64

Linnéa Hemdal har en väldigt intressant bakgrund som ingenjör, lärare och logistiker. Hon värvades till Ekan Management under våren 2015 och har sedan dess bidragit stort som affärsutvecklare och analytiker hos en av våra stora industrikunder inom automotive.

Linnéa drivs av både av pedagogik och verksamhetsutveckling. Främst trivs hon i situationen att tillsammans med kund komma fram till bästa möjliga lösning. I uppdrag har Linnéa ofta rollen som Business Analyst/Verksamhetsutvecklare.

Liselotte Häggborn
070-303 00 61
Lucas Rolfsson
070-922 36 75

Lucas Rolfsson är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola med lång erfarenhet inom verksamhetsutveckling och industri. Lucas har specialkompetens inom styrning och ledning av projekt, förändringsledning, projektledarcoachning, projektkontor (PMO) och strategisk portföljhantering.

Lucas är Prince2 certifierad

Magnus Jonsson
070-328 50 00

Magnus Jonsson är en erfaren facilitator, ledarutvecklare och handledare/coach. Han har genomfört uppdrag med chefer och ledningsgrupper på olika nivåer. Magnus är managementkonsult med bred erfarenhet från olika branscher såväl offentligt som privat.

Magnus har en gedigen bakgrund som personalchef och -direktör och har arbetat såväl operativt som konsultativt i mer än tjugo år. Han arbetar med förändringsledning, organisationsutveckling, chefs- och ledarskapsutveckling, chefs- och medarbetarcoachning, ledarskapsutbildningar, konflikthantering och processutveckling

Magnus har ett faciliterande arbetssätt som syftar till att underlätta förändring, skapa delaktighet, engagemang och personligt ägarskap hos såväl chefer som medarbetare. När Magnus arbetar med handledning och coachning innebär det ofta framtagning av en personlig handlingsplan i syfte att planera och genomföra förändring, t.ex. inför utveckling av verksamhet och/eller ledningsgrupp, eller att skapa strategier och planer för att leda den operativa verksamheten på ett effektivare sätt. Utgångspunkten är alltid verksamhetens och individens uppdrag och behov.

Magnus Fritsch
073-390 95 15

Magnus är en Senior Managementkonsult och certifierad projektledare med inriktning mot kravställning, upphandling och införande av budget/prognos, beslutsstödsystem samt affärs/verksamhetssystem.

Magnus är certifierad (PMA) projektledare med mångfacetterad erfarenhet av upphandling och införande av system såväl inom BI som ERP. Han är utbildad civilekonom och har arbetat ett antal år som ekonomichef innan intresset för verksamhetsutveckling och IT-stöd tog överhand – dock är han fortfarande gediget förankrad i ekonomi- och lednings/styrningsprocesserna.

I sina olika roller har projektledning alltid varit en given del arbetsuppgifterna och genom ett naturligt intresse för att driva projekt har Magnus medverkat i ett stort antal olika projekt med olika former av styrning och uppföljning. Han har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och processförbättringar kopplat till strategiska IT stöd.

Malin Wennebro
Marknad
076-898 52 07

Malin har lång erfarenhet av att stödja företag och organisationer att utveckla och implementera nya styr- och ledningsmodeller med fokus på målstyrning. Hon är starkt engagerad i utveckling av innovationer inom verksamhets- och ekonomistyrning, bland annat inom ramen för nätverket Beyond Budgeting. Malin har särskilt stor erfarenhet av fastighets- och energibranschen, vårdsektorn samt politiskt styrda organisationer. Hon är internationellt certifierad enligt CMC och ingår även i ledningsgruppen för Ekan som ansvarig för marknad och affärsutveckling.

Maria Lundin
070-740 45 66

Maria är utbildad personalvetare samt ekonom vid Göteborgs Universitet och har en Master i Knowledgebased Entrepreneurship. Under sin tid på Ekan har Maria framförallt arbetat med uppdrag inom process- och verksamhetsutveckling, främst med stora kunder inom fordonsindustrin. Med tidigare internationella erfarenheter inom HR och automotive har Maria intresse för externa samarbeten.

Marie Langenfeld
070-202 86 18
Mia Svenheden
Säljledning
070-817 66 03

Mia är en av Ekans grundare och ansvarar idag för försäljning och kundrelationer.  Hon har sin bakgrund inom IT-området och i sin konsultroll anlitas hon idag ofta för komplexa verksamhetsutvecklingsprojekt. Mia har specialistkompetens inom projektstyrning och förändringsledning, IT Governance samt organisationsutveckling. Hon verkar även som strategisk rådgivare och bollplank till flera kunder. Mia bemästrar branscher som bl.a. fastighet, energi, sjuk/hälsovård, IT samt offentlig förvaltning. Hon är internationellt certifierad som managementkonsult enligt CMC.

Patrik Axelsson
070-766 92 76

Patrik Axelsson är examinerad civilingenjör i Industriell ekonomi från Chalmers. Med sig i bagaget har han erfarenheter från ett större investmentbolag genom en traineetjänst med fokus på verksamhets- och processutveckling av de ingående industribolagen. På Ekan Management arbetar han främst med behovs- och marknadsanalyser, processkartläggningar och IT-nära verksamhetsutveckling.

Peter Thorslund
Kvalitet & Miljö
070-766 54 80

Peter har mångårig erfarenhet av att stödja organisationer att implementera metoder för strukturerat utvecklingsarbete och utvecklingsinriktat ledarskap.  Han har specialistkompetens inom förbättringsarbete och processutveckling. Peter har särskilt stor erfarenhet av verksamhets- och processutveckling inom olika branscher som vård, automotive och fastighet. Han drivs av att få hjälpa till och skapa känslan av att verksamheten befinner sig i Zonen – Alla har ett syfte, alla har rätt förutsättningar, allt flyter på och det är roligt!

Peter sitter i Ekan Managements ledningsgrupp med ansvar för kvalitet, kunskapsöverföring och miljöfrågor.

Petra Lundgren
073-439 95 62

Petra är en erfaren managementkonsult och projektledare med inriktning mot organisations- och verksamhetsutveckling. Hon har särskilt stor erfarenhet av offentliga verksamheter och bolag, fastighet och shipping.  Petra anlitas även för analyser kopplade till nya IT-lösningar samt som projektledare vid upphandling och implementering av verksamhetssystem. Petra är certifierad managementkonsult enligt CMC och Prince2-projektledare.

Petra Bredehorst-Carlsson
073-977 60 32
Petter Spanne
Affärsområde Offentlig verksamhet
073-617 04 32

Petter Spanne har en gedigen erfarenhet av offentlig service och politiskt styrda organisationer, med bakgrund som statsvetare och företagsekonom, tidigare anställd inom Göteborgs Stad. Han är utbildad följeforskare/utvärderare enligt ESF och Tillväxtverkets riktlinjer och en uppskattad talare och moderator vid konferenser och seminarier. Petters uppdrag omfattar i första hand organisations- och verksamhetsutveckling samt utveckling av ledare och chefer med inriktning på målstyrning och ständiga förbättringar i offentliga verksamheter. Han arbetar kontinuerligt med uppdrag i både landsting/regioner och kommuner i Sverige.

Petter Spanne är sedan 2013 ansvarig för affärsområde Offentlig verksamhet på Ekan Management.

Pia Nordström
070-601 69 86

Pia Nordström är seniorkonsult med en bakgrund inom HR och en bred erfarenhet inom ledarskaps- och verksamhetsutveckling. Pia har även lång erfarenhet av Lean och processutveckling såväl inom produktionsmiljö som i administrativa processer. Hon är diplomerad samt certifierad coach och arbetar med ledningsgrupps- och grupputveckling samt coachning och handledning av chefer och medarbetare. Pia arbetar såväl i privat som offentlig sektor, däribland hälso- och sjukvårdssektorn.

Pontus Aronsson
073-052 52 90

Som managementkonsult är Pontus fokus på bygg och fastighetsbranschen där hans styrkor ligger i att leda och moderera större grupper samt driva utvecklingsarbete inom processer, BIM och IT-system. I tidigare verksamheter har Pontus jobbat med att utbilda och få större grupper att hitta en gemensam syn på komplexa frågor. En viktig del i detta menar han är att låta alla få samma möjlighet att säga sitt, kunna påverka och känna sig delaktiga.

 

Rickard Törnblom
073-663 78 23

Rickard Törnblom har en Master i Företagsekonomi med inriktning International Business från Uppsala Universitet och har en bakgrund från IT-branschen där han arbetat med verksamhetsutveckling. Rickard arbetar i projekt med marknadsanalyser, upphandling och verksamhets- och processutveckling.

 

Rikard Olsson
Affärsområde Strategi & Styrning
070-766 41 92

Rikard har en gedigen erfarenhet av utveckling av styrmodeller och ledningsprocesser, bland annat från sin tidigare roll som chefscontroller på AstraZeneca. Han är idag en efterfrågad talare vid konferenser och seminarier där han utmanar hur vi leder och styr våra företag och organisationer, ofta under rubriken ”budgetlös styrning”. Rikard har förmågan att göra det svåra enkelt, och delar gärna med sig av sina internationella erfarenheter. Rikards uppdrag omfattar framförallt verksamhetsanalyser, utveckling av nya styrmodeller och utveckling av shared servcie med fokus ekonomifunktioner. Han har lång branscherfarenhet av läkemedel, sjuk/hälsovård och fastighet.

Rikard Olsson är sedan 2015 ansvarig för affärsområde Strategi & Styrning på Ekan Management.

Roland Ahlqvist
073-028 56 43

Associerad seniorkonsult med inriktning IT Governance och leverantörsstyrning inom IT-området. Strategisk IT-rådgivare.

Sara Andersson
0702-63 38 20

Sara har en civilekonomexamen (magister med inriktning extern redovisning) från Högskolan i Borås och har tidigare erfarenhet inom framförallt fastighetsbranschen (kommunala och börsnoterade bolag). Hon har tidigare arbetat som redovisningsekonom, controller och ekonomiansvarig. En av Saras styrkor är implementering av nya system som har ingått i samtliga av hennes tidigare tjänster. Hon är lösningsorienterad, har öga för detaljer och har alltid fokus på helhetslösningen. Saras kompetensområden är beslutstödssystem, ekonomiprocesser och informationsmodeller.

 

Sara Björkmarker
072-369 34 00

Sara är projektledare, förändringsledare och verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet av strategiskt HR arbete. Hon har erfarenhet av lean och processutveckling och hennes uppdrag omfattar bl.a. nulägesanalyser, verksamhets- och organisationsutveckling. Saras styrka är att driva projekt från start till slut och stötta team i att leverera resultat. Hon förstår hur delarna kopplar till helheten och kan på ett pedagogiskt sätt förklara det för medarbetare och chefer på olika nivåer. Förändring driver hon genom en stark koppling till mål och strategier. Sara har Civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola och har erfarenhet av såväl privat som offentlig sektor.

Stefan B. Andersson
070-550 56 20

Associerad seniorkonsult med inriktning ekonomistyrning, due diligence och styrelsearbete samt interimsuppdrag inom ekonomiområdet.

Susann Gebart
070-766 54 89

Susann är utbildad systemvetare med lång erfarenhet som rådgivare och projektledare inom Business Intelligence och verksamhetsutveckling med stöd av IT. Hon har särskilt stor erfarenhet av fastighetsbranschen och offentlig service och anlitas ofta som oberoende projektledare vid upphandling och införande av nya verksamhetssystem. När Susann genomför uppdrag inom intern kontroll är hennes fokus få att få fungerande och effektiva organisationer, vilket förstärks av hennes pragmatiska inställning. Susann är även utbildad coach.

Svante Ljungberg
070-262 25 38
Tobias Norbeck
073-443 36 40

Tobias är utbildad på Stockholms universitet och har en Master i Business & Economics med inriktning finansiering. På Ekan har Tobias arbetat i uppdrag inom utveckling av ekonomi- och verksamhetsstyrning, processkartläggning och prissättning.

Som konsult har han framförallt erfarenhet av fastighetsbranschen samt hälso- och sjukvård. Tobias är bland annat en mycket uppskattad moderator. 

Tobias Tholf
070-755 38 13
Torbjörn Grahn
072-233 03 49

Torbjörn är civilingenjör med mer än 25 års erfarenhet som konsult, projektledare, ledare och rådgivare. Han har lång erfarenhet av arbete med strategiska frågor, verksamhetsutveckling, utveckling av kvalitets- och ledningssystem samt införande av IT-stöd. Under sin karriär har Torbjörn hittills bland annat varit avdelningschef och VD för konsultverksamheter. 

Torbjörn har branscherfarenhet från fastighet, industri, IT, telecom och offentlig sektor. Han har en bred kompetens inom områdena specifikation, kravställning, upphandling och implementering av IT-lösningar. Torbjörn anlitas också ofta för att genomföra verksamhetsanalyser och utveckla metoder och arbetssätt i verksamhetsutveckling. Mer om Torbjörns kompetenser och erfarenhet finns på Linkedin.

Ulf Tengroth
0705-89 03 00
Ulric Rudebeck
070-552 95 66

Senior konsult med djup och bred erfarenhet av strategisk visionering, ledningsgruppsutveckling samt chefshandledning. Ulric har även publicerat böcker inom ämnena. Ulric levandegör sina uppdrag genom grafisk facilitering och skapar på så sätt klargörande och gemensamma bilder för deltagarna. Han har en omfattande erfarenhet som chef i privat och offentlig verksamhet och verkar idag  som konsult både nationellt och internationellt.

Ulrika Antonsson
070-543 28 16

Ulrika Antonsson är senior konsult med lång strategisk och praktisk erfarenhet av arbete med förändring, människa och kommunikation bland annat som kommunikationsansvarig, coach och utbildare. Ulrika är certifierad som professionell coach med erfarenhet av förändringsarbete för såväl enskilda personer som verksamheter och organisationer. Hon coachar chefer på olika nivåer, specialister och andra medarbetare inom privat och offentlig sektor – däribland hälso- och sjukvårdssektorn.