Expertområde

Ekonomen som analytiker och business partner

SÖKES:
Ekonomer med fokus på framtiden och affärsmässiga beslut

Ökad marknadskomplexitet, snabbrörlighet och en allt växande tillgång på information ställer nya krav på ekonomifunktionens roll och kompetens. Vad som efterfrågas är en verksamhetsnära partner som såväl kan utmana som stödja verksamheten med de beslutsunderlag och analyser som ger förutsättningar för rätt agerande.

För att kunna möta dessa behov krävs både utveckling för individen och ett starkt lagspel. Ekan Management har med stor framgång genomfört kompetensutvecklingsprogram för över 1000 ekonomer och controllers som inspirerar och stärker laget.

Stort utvecklingsbehov hos såväl individen som ekonomifunktionen i stort

För att nå effekter av utvecklings- och kvalitetsarbetet krävs:

Individuell kompetensutveckling

 1. Analysmetoder och verktyg
 2. Kommunikation, pedagogik och presentationsteknik
 3. Förändringsledning

Ekonomifunktionen

 1. Prognoser och framåtblickande analys
 2. Omvärlds- och marknadsanalys
 3. Mål- och nyckeltalsanalys

Källa: Ekans Controllerenkät 2011 samt enkäter i uppdrag

Kompetens – en förutsättning för verksamhetsutveckling
Verksamhetsansvariga söker idag efter ledningsverktyg som möjliggör att hantera ökade krav på effektivitet samtidigt med en allt mer komplex och oförutsägbar verklighet. I de flesta fall vänder de sig till ekonomifunktionen för att hitta lösningarna. För att ekonomifunktionen ska kunna utveckla processerna för budget, prognos, målstyrning, beslutsunderlag med mera, krävs att såväl individ som grupp ges rätt förutsättningar. Kompetensutveckling är därför en nyckel till ändamålsenliga ledningsverktyg och inte minst för att skapa ett välfungerande samspel mellan verksamheten och ekonomifunktionen.

Kompetensutveckling med fokus på individ-, grupp- och organisationsutveckling
För att kompetensutveckling ska leda till resultat i verksamheten behöver flera roller vara med och samspela. Individerna måste känna sig trygga i sina roller och känna tillit till sina kollegor. Rollfördelningen mellan ekonomifunktionen och ledningen är en nyckel. Störst effekt uppnås när syftet med kompetensutvecklingen är tydligt, väl kommunicerat hos berörda roller och integrerat med organisationens övergripande mål. En framgångsfaktor är att knyta ihop kompetensutvecklingsinsatser med de resultat och prestationer som eftersträvas. Om insatsen begränsas till individuell kompetensutveckling finns en stor risk att effekterna uteblir för verksamheten.

WEBINAR: Förutsättningar för en smartare och mer proaktiv ekonomifunktion

Vårt erbjudande
Vår etablerade utbildning för controllers och ekonomer omfattar:

 • Verksamhetsstyrning och -ledning
 • Analysmetoder och -modeller
 • Kommunikation, pedagogik och presentationsteknik
 • Förändringsledning
 • Teambuilding

Vi skräddarsyr även gärna utbildningsprogram för din organisation. Varmt välkommen att kontakta oss för ett förslag baserat på era utmaningar och möjligheter.

Rollfördelning verksamhet – ekonomifunktion