Expertområde

Förverkliga potentialen i industriella partnerskap

Även de största aktörerna på marknaden behöver ingå partnerskap för att lyckas skapa något verkligt banbrytande. Partnerskap möjliggör snabb tillväxt genom tillgång till nya marknader och utvidgat kunderbjudande. Genom samverkan och samarbete kan den egna verksamheten förstärkas med nya och kompletterande kompetenser. Skalfördelar kan uppnås inom såväl produktutveckling som produktion.

Men många partnerskap misslyckas. Skillnader mellan bolag, som till en början såg ut att vara en bra matchning, uppenbarar sig i samband med en fusion och önskade synergier uteblir. Det kan handla om att processerna skiljer sig mycket åt och är svåra att harmonisera, att organisationerna inte är kompatibla med avseende på roller och befogenheter, att det saknas tekniska lösningar för att kunna utbyta information med varandra på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt, eller att dataarkitekturen inte går att översätta – något som försvårar samarbete på alla nivåer.

Förutsättningar för ett effektivt samarbete
För att möjliggöra effektivt samarbete behövs gemensamma processer och en välfungerande organisation för samarbetet. Det krävs också IT-lösningar som säkerställer ett kvalitetssäkrat utbyte av information. Specifika styrningsprinciper behöver vara på plats, exempelvis för målsättning och beslutsfattande (i bilden refererat till som Collaboration Governance). Men, för att lyckas i ett partnerskap behöver också kvalitativa värden finnas på plats. Det handlar exempelvis om ömsesidigt förtroende, öppenhet, tillgänglighet, en välfungerande kommunikation, tydliga förväntningar och en strävan mot gemensamma mål.

Hur vi på Ekan hjälper företag med partnerskap
Vi på Ekan arbetar inom alla områden ovan för att hjälpa våra kunder att korta ledtiderna i samverkansprojekten och uppnå önskade synergier. Vi har mångårig erfarenhet av omfattande integrations- och carve out-projekt, samt partnerskap (external collaboration, joint venture) hos stora kunder och vi har en bred palett av kompetenser med specialister inom en rad områden. Vi kan hjälpa våra kunder i partnerskapets alla faser eller göra mer riktade insatser i en specifik fas.

På Ekan Management finns ett stort team av managementkonsulter. Vissa har lång erfarenhet inom industriell produktutveckling, och andra har den senaste forskningen med sig direkt från skolan. Tillsammans löser vi en stor spännvidd av våra kunders verksamhets- och styrningsutmaningar.