Expertområde

Strategiutveckling med avstamp i framtiden

För att en verksamhet ska kunna landa i en väl utarbetad strategi krävs noggrann analys, prioritering, planering och genomförande. Här beskriver vi övergripande hur vi griper oss an strategiarbetet tillsammans med våra kunder:

Kartläggning:

  • Situationsanalys och utvärdering – Vi analyserar och definierar företagets eller verksamhetens nuvarande situation. Vi tar oss från en kort tillbakablick och tendens-/mönsteranalys, via nuläget till en analys av vart vi ser att omvärlden är på väg.

Ambition:

  • Målformulering – Vi hjälper kunderna att definiera tydliga, mätbara och realistiska mål och målsättningar.
  • Val av strategisk riktning – Tillsammans identifierar vi olika strategiska alternativ för att nå de uppsatta målen.
  • Resursallokering – Vi värderar den valda strategin utifrån ett resursallokeringsperspektiv och skapar en plan tillsammans.

Genomförande:

  • Implementering Vi hjälper kunden med att leda de eventuella förändringar som det strategiska vägvalet innebär.
  • Mätning och uppföljningVi hjälper kunden att ta fram relevanta nyckeltal och prestationsuppföljningar för att följa progressen mot de mål som har sats upp, samt för att kunna utvärdera och anpassa strategin efter hand.
  • Kommunikation och engagemangTillsammans skapar vi engagemang och stöd för strategin genom att involvera intressenter på ett effektivt sätt.

Det är viktigt att företagsstrategin är flexibel och anpassningsbar för att hantera dynamiska och föränderliga förutsättningar. En framgångsrik strategi är inte bara en statisk plan, utan en pågående process som kräver regelbunden uppföljning, utvärdering och justering för att säkerställa att verksamheten fortsätter att nå sina mål och förbli konkurrenskraftigt.

På Ekan Management har vi inte bara 40 års erfarenhet av att ge stöd i strategiutveckling till såväl företag som offentliga verksamheter – vårt engagemang inkluderar dessutom unik kompetens inom agil verksamhetsstyrning. Det innebär vi har integrerat ramverk för agila arbetssätt och agil styrning med agil finansiell styrning, agil datastruktur och ett agilt ledarskap.