Expertområde

BIM i förvaltning av fastigheter

Byggindustrin arbetar sedan länge med Byggnadsinformationsmodeller (BIM), teknisk dokumentation i digitalt format med stort informationsinnehåll. Denna information skapas under byggnadsarbetet och överlämnas till fastighetsägaren efter avslutat projekt.

Samtidigt upplever de flesta fastighetsbolag idag att just den typen av information saknas i den operativa förvaltningen. Följderna blir onödiga kostnader och negativ inverkan på intäkter.

Den tekniska dokumentationens informationsvärde är välkänt i branschen – ändå är det få som lyckas tillgängliggöra och använda den. Ritningshanteringen tenderar att enbart bli ett nödvändigt ont – ett arkiv som det borde vara bättre ordning på.

Hur angriper man problemet? Är det systemlösningen det är fel på? Den uppfattningen är det många som har. Glädjande nog krävs sällan bättre systemstöd för att tillgängliggöra informationen.

Ritningshantering

 • Ritningar är kärnan i fastighetsförvaltningen eftersom de bland annat hanterar ytor och därmed har en
  direkt koppling till kostnader och intäkter
 • Med korrekta ritningar kan verksamhetsprocesser
  såsom felanmälan och lokalanpassning effektiviseras
 • En effektiv ritningshantering kännetecknas av att
  ritningar utgör grunden till fastighetsstruktur och
  fastighetsinformation i fastighetssystemet

3 framgångsfaktorer
För att effektivare utnyttja ritningsinformation krävs:

 • Anpassade arbetssätt och processer för att ta emot och förvalta informationen
 • Bra integrationer mellan fastighetssystem, ritningssystem och projektsystem
 • Kreativ och affärsmässig användning av informationen

Detta med utgångspunkt i verksamhetens förutsättningar.

Helhet och förståelse
Vi betraktar ritningshantering, förvaltningsinformation, fastighetssystem och projektsystem som en helhet där information, organisation och arbetsprocesser ska samverka. Målet är att uppnå ett obrutet informationsflöde.

Vårt arbete resulterar ofta i att ritningar och förvaltningsinformation används på nya sätt och blir en viktigare del i förvaltningen. Några av de vinster som kan uppnås med korrekt hantering av fastighetsinformation är:

 • Korrekta uthyrningsgrundande ytor
 • Fastighetsinformation finns tillgänglig i fastighetssystemet i tid vilket leder till högre vakansgrad
 • Enklare att planera och genomföra underhåll och felavhjälpande åtgärder
 • Minskade konsultkostnader genom ritningar som har korrekt information
 • Minskade kostnader vid felavhjälpande åtgärder
 • Förbättrad service till hyresgäster och lokalgäster

Ekans erbjudande

 • Utveckling av strategi och handlingsplan baserat på aktuella förutsättningar
 • Kravställning och analys av befintlig systemmiljö samt stöd vid utveckling eller inköp och implementering
 • Struktur, ordning och reda på dokumentation inom förvaltningsområdet
 • Processorientering och affärsutveckling

Att gå från traditionell ritningshantering till att tillgängliggöra informationen i den dagliga verksamheten upplevs av många som en komplex och överväldigande resa.

Ekan Management har gjort den resan många gånger tillsammans med olika fastighetsbolag. Vi kan vägen och vi vet vad som krävs.

Vårt förhållningssätt

 • Vi utmanar invanda tankemönster och ger stöd i arbetet med att våga göra prioriterade vägval
 • Vi involverar hela verksamheten – från högsta ledning till operativ verksamhet – för att stödja effektiv förändring
 • Vi hjälper er att förverkliga förändringen genom att driva processen från visionsbyggande till praktiskt genomförande och uppföljning