Webinarserie om bättre samverkan inom samhällsbyggnad

Har du upplevt att:

  • Olika synsätt mellan beställare – genomförare – förvaltare orsakar missnöje inom projekt?
  • Projektkostnaderna ökar på grund av oklara förväntningar och förutsättningar?
  • Samverkan inte blir mer än meningar på ett papper?
  • Rigida kontrakt och projektstrukturer leder till lägre engagemang och sämre projekt?

Detta kan förebyggas genom ett dynamiskt förhållningssätt där:

  • Transparens genomsyrar projektets alla skeden och alla delar av projektorganisationen.
  • Projektdeltagare inspireras till engagemang genom gemensamma syften.

På Ekan Management arbetar vi för att utmana strukturer och arbetssätt som tas för givna och som inte utvecklats i takt med omvärlden. Ett tydligt exempel på detta är vårt framstående arbete med dynamiska styrmodeller där vi utmanar och utvecklar arbetssätt inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Dynamisk styrning handlar om att använda agila synsätt i allt från att planera verksamheten, fördela resurser och följa upp, till att bygga, leda och motivera organisationer. Allt detta i en samordnad helhet.

Genom vår erfarenhet inom samhällsbyggandets alla skeden – tidiga och sena faser, projekt och program – har vi sett behov av att utmana de slentrianmässiga sanningar som har etablerats kring hur projekten planeras, hur de målstyrs och hur samverkan bedrivs. Vi tror att det krävs nya angreppssätt för att säkra bättre samverkan, innovation, kvalitet och resultat i samhällsbyggnadsprojekt. Vi är övertygade om att dynamisk styrning inte är förbehållet linjeverksamhet, utan att det framgångsrikt kan appliceras på den komplexa verksamhet som samhällsbyggnad innebär.

Tre webinar om att tackla utmaningarna

I en serie webinar i september kommer vi att presentera nya tankesätt och teorier som kan användas för att stärka förutsättningarna att lyckas med samhällsbyggnadsprojekt. Den samhällsutveckling som realiseras genom projekt och program påverkas av en omvärld som är föränderlig och komplex. För att hantera detta krävs bland annat acceptans för förutsättningarna, agila arbetssätt, dynamiska flöden och anpassade strukturer. Genom att samverka kan vi öka engagemanget, trivas bättre i projekt och bidra till långsiktigt hållbar utveckling för oss och för framtiden – Bygga för livet helt enkelt!

Anmäl dig här till våra tre lunchwebinar 1, 8 och 29 september

1 September kl 12-13: Målbild – Så styr målen resan mot framgångsrik projektsamverkan. Talare är Torbjörn Grahn, senior managementkonsult, Ekan Management

Se inspelning av Webinar 1 ”Målbild” här.

8 September kl 12-13: Tillit – Transparens föder tillit och tillit är grunden för verklig samverkan. Talare är Berndt Spångberg, senior managementkonsult, Ekan Management

Se inspelning av Webinar 2 ”Tillit” här.

29 September kl 12-13: Engagemang – Så styr målen resan mot framgångsrik projektsamverkan. Talare är Ann Palmér, senior managementkonsult, Ekan Management

Se inspelning av Webinar 3 ”Engagemang” här.