Stärkta cyber- och informationssäkerhetskrav i 2024 års regleringsbrev

I ett pressmeddelande från Försvarsdepartementet meddelas att Regeringen har beslutat om stärkt styrning kring hur myndigheter återrapporterar sitt arbete med informations- och cybersäkerhet. Som ett led i att stärka den offentliga sektorns motståndskraft, kommer 2024 års regleringsbrev inkludera krav på ett stort antal myndigheter att detaljerat redogöra för sitt arbete med informations- och cybersäkerhet.

”Drygt 100 statliga myndigheter, inklusive merparten av de sektors- och beredskapsansvariga myndigheterna, och samtliga högskolor och universitet, har fått ett återrapporteringskrav eller uppdrag i sina regleringsbrev där myndigheten ska redogöra för hur de arbetar med sin informationssäkerhet.”

I pressmeddelandet framgår det vidare att: ”Det rådande omvärldsläget ställer höga krav på att myndigheter noggrant och effektivt utvecklar sitt systematiska informations- och cybersäkerhetsarbete, med särskild vikt på att erfarenheter av utvärderingar och analyser tas om hand och implementeras.”

Ekan Management står stadigt i system- och säkerhetsfrågorna kopplat till verksamhetsstyrning efter att ha arbetat med detta i närmare 40 år. Under tidig vår kommer vi bland annat att bjuda in till ett webinar på temat ”Ledningens avgörande roll för informationssäkerheten” där vi diskuterar detta med Victor Olsson, informationssäkerhetsexpert på bland annat på UBS Bank. Kontakta vem som helst i vårt team inom informationssäkerhet om du vill försäkra dig om att inte missa detta tillfälle.

Vårt team med fokus på säkerhetsskydd finns alltid tillgängliga för att hjälpa er med frågor kring hur ert företag eller verksamhet omfattas av säkerhetsskyddskrav och hur era behov av verksamhetsskydd ser ut. Vi föreslår att man alltid börjar med en säkerhetsskyddsanalys – det är basen för fortsatt arbete.