Almedalsbloggen 2015

Fredag 2015-07-03:

Almedalsveckan fortsätter med spännande seminarier och intressanta diskussioner. Ett tema som behandlas på flera seminarier är samverkan, och vikten av att involvera flera offentliga aktörer i ett tidigt skede. På så sätt kan man minska kostnaderna och öka kvaliteten. Ett exempel på detta är arbetet kring den kompletterande arbetsmarknaden. Samordningsförbundet DELTA, Göteborg Hisingen har tagit fram en modell som skapar en större arbetsmarknad med fokus på arbetslivets behov. Genom att ta hand om så kallade ”dolda” arbetsuppgifter (icke-prioriterade) kan den ordinarie personalen ägna sig åt sina kärnuppgifter i högre grad. Samtidigt skapas fler arbetstillfällen som kan ge fler arbetslösa arbete. Det blir en win-win för alla; den enskilda individen kommer ut i arbete och blir självförsörjande, och arbetsgivaren får en arbetstagare som utför uppgifter som de själva inte har haft möjlighet att prioritera.

Idag är systemstöd en viktig del hos alla verksamheter, men dessvärre är de inte alltid så välfungerande som de borde vara. Ofta byggs ett befintligt system om och ut, och till slut så går det inte att utveckla det mer vilket gör att verksamheten blir låst. Vi hör ofta ”det är fel på systemet” som en följd av detta. System behöver anpassas till verksamheten istället för tvärtom; att verksamheten anpassas efter systemen. Ett seminarium tog upp idéen om innovativa upphandlingar – att kunden presenterar vilken effekt de önskar få ut av ett system och att det sedan är upp till systemleverantören att ge förslag på hur detta kan åstadkommas. Idag är det vanligt att status quo upphandlas, det vill säga att verksamheten köper det som de redan har. Problemet är att omvärlden förändras och om man enbart tänker nuläge istället för framtida behov så är lösningen redan utdaterad. Dagens digitalisering kommer inte att stanna av, snarare öka och då krävs det att vi följer med i utvecklingen.

Andra seminarier som vi har fått möjlighet att ta del av har bland annat behandlat värdebaserad vård, ledarskap för milleniegenerationen, LOU:s påverkan på småföretagare och inte minst partiledartal i en grönskande Almedalspark. En gedigen blandning av information och kunskap!

Almedalsveckan går nu mot sitt slut och vi har haft givande dagar på plats. Vi tar med oss många nya och spännande tankar med oss hem, och ser fram emot att få använda vår nya kunskap i höstens projekt. Nu ser vi fram emot en lång och avkopplande sommar och ledighet. Trevlig sommar, vi ses i höst!

– Anna Segerberg, managementkonsult

Torsdag 2015-07-02:

Har vi råd att inte engagera oss?

Den frågan ställer sig fastighetsbranschen i Almedalen den här veckan. Administrativ och Teknisk förvaltning är välbekanta begrepp för alla i fastighetsbranschen, men nu har även konceptet Social förvaltning och sociala investeringar hamnat högt upp på agendan för många fastighetsbolag. Möjligheterna är stora och branschen är beredd att agera.

Idag får vi ofta läsa om samhällsproblem som t.ex. skolor med låga betyg, hög arbetslöshet och kriminalitet. Ofta görs en koppling till en viss stadsdel eller ett bostadsområde. Många delar i samhället behöver samverka för att råda bot på problematiken och fastighetsbranschen börjar hitta sina former för att påverka och förbättra.

Under ett seminarium i Almedalen den 2/7 berättade Malmö Kommunala Bostadsbolag (MKB) hur de, i nära samarbete med bl.a. FC Rosengård och Läxhjälpen, jobbar för att stärka sysselsättningen, förbättra skolresultaten och öka tryggheten i sina bostadsområden. Även Rikshem, tillsammans med Jobblotsen och Läxhjälpen berättade om sina gemensamma initiativ av samma karaktär. Vad vi ser är alltså att fastighetsbolag inte längre bara investerar i byggnader, de investerar även i det som finns i och omkring dessa byggnader – människorna som bor där. Denna sociala form av investering ses även som en integrerad del i den övergripande affärsmodellen.

Tiden då socialt ansvar gick ut på att ge allmosor till sociala projekt i utbyte mot att göra företagsloggan synlig i ett trevligt sammanhang är förbi. Initiativen som vi fått höra om i Almedalen har visat att fastighetsbolagen kan spela en framträdande roll i att förbättra skolresultat, sysselsättning och trygghet. OCH man ska som fastighetsägare/förvaltare inse, och inte skämmas för, att det även genererar en avkastning i form av höjd attraktivitet och ökat fastighetsvärde. Värde kan alltså skapas för alla involverade parter; invånare, fastighetsbolag och samhället i stort. Även konsulter, och andra leverantörer, som jobbar tillsammans med fastighetsbolag kan och ska också bidra i arbetet och belysa behovet av sociala investeringar. I framtiden kommer det även ställas ytterligare krav på detta i form av sociala klausuler i offentliga upphandlingar.

I framtiden hoppas vi få läsa och höra mer om stadsdelar och bostadsområden som gör fantastiska utvecklingsresor. Både med hjälp av fastighetsbolag och dess samarbetspartners, andra företag och offentliga organisationer, samt individuell drivkraft.

Hur jobbar du och din verksamhet med socialt ansvar och sociala investeringar?

Den som vill diskutera social och hållbar utveckling kan göra sällskap med bl.a Ekan Management, Göteborgs stad och Sveriges Byggindustrier och delta i seminariet Cities Growing to Greatness i Göteborg/Marstrand den 19-20 augusti.

– Rickard Johansson, managementkonsult

Onsdag 2015-07-01:

Ett återkommande tema för dagens seminarier har varit kring vård och omsorg, och de utmaningar som sektorn står inför idag.

Vård och omsorg i Sverige står idag inför ett skifte. Dagens förväntningar på kvalitets- och individanpassad vård växer sig allt större samtidigt som landstingen möter en allt mer komplex och dyrare befolkningsgrupp. Detta till följd av att vi lever längre och att våra beteenden och behov förändras.

Centrala frågeställningar vi står inför är hur vi kan få ut den mest kvalitativa vården med så låg resursåtgång som möjligt och hur kan vi förbättra styrning och arbetssätt inom vård och omsorg. Idag bedrivs ett utvecklingsarbete kring strategin av värdebaserad vård. En av grunderna handlar om att organisera vården efter patientgrupper med liknande behov och att anpassa behandling och uppföljning efter individen. Flera företag och organisationer berättar om svårigheter att ta fram effektiva kvalitetsmått inom olika patientflöden, särskilt kopplat inom äldreomsorgen. Det finns en utmaning i den låga grad av samverkan som finns idag, både mellan privat och skattefinansierad verksamhet, men även inom samtliga vårdaktörer oavsett ägarform.

– Tobias Norbeck, managementkonsult

Tisdag 2015-06-30:

Almedalen är i full gång och Ekan är på plats. Från gårdagens seminarier fångades mycket intressant upp.

Ett stort ämne är behovet av bostäder och att därmed byggandet kommer igång. SABO med flera parter poängterar vikten av att kommunala politiker generellt löser planfrågorna snabbare och tar fram byggbar mark. Samtidigt betonas från flera håll att man måste bygga billigare. Detta kan bland annat ske genom innovation, effektivisering och regeländringar. I sammanhanget lyftes även upphandlingsförfarandet fram som en framgångsfaktor för att nå lägre priser.

Digitaliserad tjänsteinnovation

Teknikföretagen inom Almega lyfter fram den digitaliserade tjänsteproduktionen i Sverige. Gränsen mellan varor o tjänster suddas ut, exporttjänsterna ökar med 52 % idag. Det gäller att hänga med och behovet av nyinvestering och FOU är på många håll stort i Svenska företag. Den viktigaste frågan är att vi ser denna ”industri” som en del av det nya. I Sverige finns en tendens att se den traditionella tillverkningsindustrin som bärande för ekonomin där tjänsteföretagens roll är att serva industrin. Denna bild gäller inte för framtiden. Det lyftes också fram frågor om behov av regelförändringar inom vissa sektorer så att man kan öppna upp nät, man talar om nätneutralitet, och dataåtkomst.

Internet of things, sakernas internet, är redan här (läs mer) och påverkar oss såväl i vardagen som i arbetet och är den bärande kravställaren på bland annat bättre nät. Flera företag berättade om en spännande utveckling inom detta område, bland annat Semcon, Tyréns, Husqvarna, IBM och IP-only. Denna utveckling sker inom alla områden som Bygg- och Fastighet, Konsumentprodukter, Bilar och annat som till exempel kläder och mat. Tänk när tvätten själv ställer in tvättmaskinen så att det blir rätt temperatur och program.

Det finns behov av nya affärsmodeller som en förlängning av den tekniska utvecklingen och sammantaget ser man inte tekniken som en begränsande faktor utan snarare som en pådrivare av utveckling. Den stora frågan är hur man anpassar sitt sätt att arbeta, organisera och leda företag och organisationer i den värld vi ser framför oss. Det är där Ekan Management kommer in, som en katalysator för innovation inom management och organisationsutveckling.

Krav ställs även på utbildningssidan som man menar inte hänger med. Karl den XII tycks fortfarande stå högre i kurs än kunskaper om programmering och IT. Det kan man inte tycka vara tillräckligt framtidsinriktat. Vidare föreslås mycket starkare koppling mellan forskning och näringsliv i framtiden. Sammanfattningsvis kan rapporteras att företagens andel av den totala massan som vill nå ut med sitt budskap förefaller öka för varje år.

– Dag Larsson och Mia Svenheden, managementkonsulter