Expertområde

Strategiskt programkontor och portföljstyrning

Att göra rätt sak och att göra den rätt

En aktieinvesterare bygger en portfölj baserad på en tydlig strategi, bedömning och analys av risk, förväntad avkastning och mix av marknadsexponering och tillgångsslag i portföljen. För att säkra konkurrenskraft behöver ett projektledningskontor använda samma metodik i sin projektportföljhantering och också säkerställa att de valda projekten genomförs effektivt och med en hög måluppfyllnad.

Sammansättningen av projektportföljen är alltför sällan baserad på en väl grundad förståelse för det strategiska bidraget, det förväntade affärsvärdet, tillgängliga resurser och risk för varje projekt. I brist på information spenderas resurser på att göra fel saker vid fel tidpunkt.

För att säkra avkastningen behöver utvecklingsprojekt styras och följas upp så att tilldelade resurser nyttjas så effektivt som möjligt och det förväntade affärsvärdet uppnås.

Ett modernt programkontor

Ett modernt programkontor säkerställer högpresterande projekt genom effektiv styrning och ett optimerat process och metodstöd för projektledningen. Programkontoret säkrar måluppfyllelse och projektets kvalitet genom proaktiv kvalitetssäkring och kontinuerlig uppföljning av projekten. Programledningskontoret kan även leverera workshopsfacilitering, coaching, förändringsledning och riskhantering.

Portföljhantering av projekt är en viktig del av programkontoret och säkerställer att företagets strategier och mål bryts ned på portfölj- och projektnivå. Därigenom säkerställs att de rätta projekten prioriteras och utförs vid rätt tidpunkt med rätt resurser.

En tydlig process leder till lyckade projekt

En tydlig och genomarbetad process för programkontorets arbete och styrningen av projektportföljen ökar förmågan signifikant för att genomföra effektiva projekt med goda resultat. Processen är indelad i fem steg: Kvalificera, Prioritera, Planera, Genomföra och Följa upp.

KVALIFICERA Identifiera verksamhetens behov och fånga möjligheter. Validera, kategorisera och minimera slöseri genom att förkasta verksamhetskrav som inte är värdeskapande.

PRIORITERA Prioritera bland behov och möjligheter med stöd av en väletablerad styrmodell baserad på fördefinierade regler och kriterier.

PLANERA Skapa och arbeta med en roadmap som säkerställer att projekt genomförs vid rätt tid när kraven är uppfyllda.

GENOMFÖRA Säkerställ effektiv syftesuppfyllnad och avkastning på investeringen genom minimala ledtidsförluster.

FÖLJA UPP Analysera projektresultat och dokumentera lärdomar för att kontinuerligt utveckla framtida projektstyrning och programkontorets arbete.

Ekans Erbjudande
Baserat på mångårig erfarenhet och etablerade metoder hjälper vi kunder att identifiera sina behov och möjligheter. Tillsammans förverkligar vi potentialen i ett väloljat programkontor.

  • Analys av nuläge, utmaningar och möjligheter, för att förstå mognadsnivån på företagets projektverksamhet.
  • Utveckling av konceptuella lösningar som är utformade för att passa den specifika verksamhetens behov.
  • Planering för att genomföra lösningen steg för steg.
  • Projektets genomförande inklusive förändringsledning, organisering, etablering och tillämpning enligt plan.