Expertområde

Standardkostnader i en oförutsägbar verklighet

Komplexitet och föränderlighet
Ökad komplexitet i operativa och legala strukturer tillsammans med minskad förutsägbarhet i lönsamhetspåverkande omvärldsfaktorer innebär en rad utmaningar kopplat till användandet av standardkostnader för företags styrning och rapportering.
Utmaningarna omfattar såväl att kunna tillgodose ledningen på olika nivåer med relevanta och uppdaterade beslutsunderlag som att effektivisera tidskrävande interna processer.

Utmaningar som påverkar hela organisationen
Då användningen av standardkostnader ofta är djupt rotad som metod, och även påverkar hela organisationen i någon mån, upplevs utmaningarna särskilt stora att ta sig an. Som alltid, vid till synes övermäktiga uppdrag, krävs att problemen kartläggs och delas upp i mindre och hanterbara bitar. Utmaningarna kan sammanfattas i följande fyra områden:

 • Svårigheter att urskilja och därmed bedöma organisationens prestation relativt komplexa och oförutsägbara externa faktorer, exempelvis – Hur har effektiviteten i vår produktion utvecklats i jämförelse med föregående år?
 • Inaktuella marginaler och produktkostnader försvårar insiktsfulla beslut kring fokusmarknader, prissättning och produktion, exempelvis – Hur ser marginalerna ut inklusive varianser gentemot kalkylerade standardkostnader?
 • Tidskrävande och kostsamma planeringsprocesser till följd av komplexa modeller för kalkylering och allokering av kostnader till enskilda produkter och varianter – Hur kan vi minska tiden vi lägger ner på årliga planeringsprocesser och därmed frigöra tid för förbättringsarbete?
 • Bristfällig datakvalitet till följd av tilltagande komplexitet i produktstrukturer och IT-miljö vilket kräver företagsgemensamma informationsmodeller och förstklassig masterdatahantering – Hur uppnår vi en effektiv datahantering och lättillgänglig information som hela organisationen kan lita på?

Uppnå den fulla potentialen
För att bemöta samtliga utmaningar krävs hantering av frågor inom tre typområden; Informationsmodell och masterdata, Legal redovisning och rapportering, samt Strategisk och finansiell styrning.

Det finns tydliga kopplingar mellan dessa områden och det är viktigt med ett helhetsperspektiv. Om ett område optimeras, utan hänsyn till de andra, uppnås inte den fulla potentialen. Exempelvis är det stor risk att finansiell styrning baseras på fel parametrar om underliggande masterdata inte är korrekt.

Vårt erbjudande
Utifrån lång erfarenhet av beprövade modeller och metoder kan vi hjälpa er att uppnå er fulla potential. Uppdraget kan omfatta ett urval av, eller samtliga, områden:

 • Analys och rekommendation gällande användning av standardkostnad med avseende på legala-, operationella-, och incitamentrelaterade aspekter
 • Utveckling av informationsmodeller, med fokus på produktstrukturer, som tillfredsställer såväl ledningens som verksamhetens behov
 • Utveckling av ekonomimodellen och nyckeltal för finansiell styrning och bedömning av prestation
 • Utveckling av lönsamhetsanalyser och lönsamhetsnivåer
 • Kartläggning och utveckling av processer kopplat till masterdatahantering, redovisning, planering och rapportering
 • Kartläggning och analys av tillgänglig masterdata samt förbättringsinsatser för ökad kontroll och kvalitet utifrån identifierat behov
 • Systemöversyn och förslag till utveckling av lösningar och arbetssätt
 • Analys och stöd i organisationens förändringsarbete